Заседания на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. и на Съвместната работна група за предстоящия програмен период 2021-2027 г.

18.12.2020

На 18 декември 2020 г. се проведе онлайн Осмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020. Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съ-председателствано от г-жа Валентина Видович, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.

Приветствия бяха изразени от г-жа Магали Леноел и г-жа Клаудия Фойрле, представители на Европейската комисия, Генерална дирекция Регионална политика и урбанизация.

По време на онлайн сесията на СКН беше представен текущия напредък в изпълнението на Програмата и беше взето решение за изменение на бюджета на Техническата помощ за периода 2020-2023 г. с оглед успешното приключване на настоящата програма и плавен преход към новата програма. Представителите на СКН бяха информирани още за напредъка в програмирането за 2021-2027 г.

В същия ден се проведе и Третото заседание на Съвместната работна група за предстоящия програмен период 2021-2027 г. Основен акцент беше обсъждането на логиката на интервенция, която очертава следните три приоритетни оси (ПО) за предстоящата програма:

ПО 1 „Конкурентоспособен граничен регион“ – насочена към подобряване на устойчивия растеж, осигуряване на работни места и повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия, с дял 15% от общия бюджет по Програмата;
ПО 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“ – с фокус към насърчаване на интегрираното социално-икономическо и екологично развитие, културно наследство и сигурност в градските и извънградските райони, с дял 55% от общия бюджет по Програмата;
ПО 3 „По-устойчив граничен регион“ – насочена към адаптиране към климатичните промени, управление на риска и устойчивостта при бедствия, с дял 20% от общия бюджет по Програмата.

Одобрението на логиката на интервенция дава зелена светлина за публично обсъждане на  общия програмен документ и завършването му в рамките на следващите 4-5 месеца.

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon