Процедура за подбор за „експерт по връзки с обществеността“ по ПТГС Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020 г.

08.11.2022

Министерството на регионалното развитие и благоустройството с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37,

На основание на Заповед № РД-02-33-211/02.11.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 3 от Постановление № 247 на Министерския съвет от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2014-2020 г.

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 

за „експерт по връзки с обществеността“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България-Сърбия за периода 2014-2020г. Процедурата за подбор се обявява за свободните позиции за длъжността „експерт по връзки с обществеността“ към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ. Пълният текст на обявата е наличен ТУК

1.Място за изпълнение на длъжността: гр. София
2. Характер на работата: Като част от експертния състав на Съвместния секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Сърбия за периода 2014-2020 г., експертът по връзки с обществеността ще бъде ангажиран в следните дейности: реализирането на Комуникационната стратегия на Програмата и нейното отчитане, подготовка на поканите за набиране на проектни предложения, изготвяне на справки и доклади. Експертът е и лице за контакт и подпомагане на кандидатите и партньорите по проекти, като предоставя и консултации по въпроси, свързани с компетенциите на длъжността. Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор.
3. Изисквания за заемане на длъжността:
- Националност на кандидатите - българска, държава-членка на ЕС, сръбска;
- Образователно-квалификационна степен - бакалавър;
- Висше образование в областта на комуникации, журналистика, връзки с обществеността, публична администрация или друго подходящо образование;
- Професионален опит по специалността - минимум 3 години;
- Умения да консултира и да прави презентации;
- Отлично ниво на владеене на английски и на един от официалните езици на участващите страни, писмено и говоримо;
- Отлични компютърни умения;
- Способност да организира, планира и изпълнява възложените задачи, да работи под напрежение при чести и кратки крайни срокове;
- Отлични комуникативни умения и способност да установява и поддържа ефективни отношения в работния екип.
- Свободно владеене на езиците в територията, към която е насочена програмата;
- Добри познания за територията, към която е насочена програмата;
- Предишен опит в работа с проекти, финансирани от ЕС (за предпочитане INTERREG програма);
- Опит в работата с медии;
- Познания за националните, регионални или местни политики в областта на сътрудничеството, особено, свързаните с дейността по информиране и публичност (за предпочитане, придобити от професионален опит);
- Опит в работата с международни публични и частни организации;
- Опит и желание за работа в международна среда;
- Опит в организирането на събития за информация и публичност, включително конференции и изложения;
- Опит в редактирането на публикации, включително координация на целия редакционен процес;
- Дигитална компетентност - притежаване на знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
- Добри писателски и редакторски способности.
4. Начин на провеждане на процедурата за подбор: писмен изпит, включващ тест и интервю.
При обявяване на допуснатите и недопуснатите до подбор кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които могат да се ползват при подготовката за писмения изпит и интервюто.
5. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:
- заявление по образец;
- декларация (по образец);
- автобиография на английски език (по образец);
- копие от документ за завършено висше образование;
Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:
- ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
- ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;
* копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
* копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;
Документите следва да бъдат представени в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване:
* лично от всеки кандидат;
* чрез пълномощник;
* по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;
* чрез лицензиран пощенски оператор (валидна е датата на получаване).

в срок до 07.12.2022 г.
Забележка:
В процедурата не могат да участват лица, които:
* Са непълнолетни;
* Са поставени под запрещение;
* Са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
* Са лишени от правото да заемам определената длъжност.
В случай, че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.
Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва трудов договор.
Основно трудово възнаграждение за длъжността: 2000 лв.
Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ.

Информация за обработване на лични данни
за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020
съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните
(Регламент (ЕС) 2016/679)

- предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 247 от 14.08.2014 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2014-2020;
- срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;
- участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;
- участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;
- при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;
- администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

Facebook icon
Twitter icon