Поръчка за предоставяне на услуги за организиране на събития

04.02.2016

Обява за участие в обществена поръчка за предоставяне на услуги за „Организиране на събития по ИПП/ ИНТЕРРЕГ ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия, Република България и бивша Югославска Република Македония и Република България и Република Турция“, (Република България/Република Македония)

Тръжното досие включва:

А. Инструкции към кандидатите и обявление за обществена поръчка за услуги

Б. Проект на договор и специални условия, включително следните приложения:

I. Общи условия за договори за услуги

II. Техническо задание

III. Организация и методология (да бъдат представени от кандидата, използвайки образеца)

IV. Бюджет (да бъде представен от кандидата като финансова оферта, използвайки образеца)

V. Формуляри и други допълнителни документи

В. Друга информация

I. Таблица за административно съответствие

II. Таблица за оценка

Г. Тръжен формуляр за участие

 

Цялата тръжна документация е публикувана на следните интернет страници: http://www.ipacbc-bgrs.eu, http://www.ipa-cbc-007.eu, http://www.ipacbc-bgtr.eu.

Подробна информация относно тръжните процедури е налична в Практическото ръководство за договорни процедури за външни дейности на ЕС и приложенията към него, които можете да намерите на следната интернет страница: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Крайният срок за подаване на офертите е 07 март  2016 година, 17:00 часа местно време.

Тръжното досие е на разположение тук:

Facebook icon
Twitter icon