23,7 млн. евро са разплатени по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020

17.11.2021

Към 17.11.2021 г. Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020 се изпълнява с добри темпове. Финансови резултати са гаранция за изпълнение на целите по програмата, като за 2021 г. усвояването на средствата изцяло покрива определената от Европейската комисия цел по правилото “n+3”.

По програмата са сключени 99 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 37,4 млн. евро, което представлява 109,57% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне.

Верифицираните разходи са в размер на 21,7 млн. евро или 64% от бюджета на програмата, а сертифицираните разходи възлизат на 21 млн. евро или 62% от бюджета на програмата. По програмата са извършени плащания в размер на 23,7 евро, което представлява 70% от общата ѝ стойност.

Facebook icon
Twitter icon