Актуализирана версия 3 на Наръчника за изпълнение на проекти

22.03.2017

Актуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по Първата покана за набиране на проектни предложения – версия 3 влиза в сила на 22.03.2017. Направените промени засягат най-вече следното:

 • Изисквания при тръжни процедури за сръбски партньори в случаите, когато проектен партньор изпълнява едновременно повече от един проект (т . 3.3, стр. 7);
 • Приложимо законодателство относно Митнически Кодекс на Общността (т . 4.1, стр. 10);
 • Приложими правила при провеждане на тръжни процедури за строителство под 2 500,00 Евро (т. 4.3, стр. 14 и 15);
 • Употреба на Клетвена декларация (Declaration of Honor) при тръжни процедури на стойност по-малка или равна на 20 000,00 Евро (т. 4.3, стр. 15);
 • Изисквания за изпращане на покана до СС за участие като наблюдател на оценителния процес (т. 4.3, стр. 16);
 • Изисквания за съставяне на списък от най-малко трима потенциални кандидати с обосновка на избора им, при провеждане на ограничени тръжни процедури (т. 4.3, стр.  16);
 • Съдържание на тръжните досиета при ограничени процедури (т. 4.3, стр.  17);
 • Приложими правила при използването на Държавна помощ за българските партньори (т. 5.1 и т. 5.2, стр. 32-34);
 • Описание на процеса на Първо ниво на контрол (т.7.2, стр. 40-42 и 44);
 • Валутни курсове (т. 7.7, стр. 48);
 • Финансова и счетоводна документация (т. 7.9, стр. 54-59);
 • Пълен текст на декларацията за съфинансиране и декларацията за освобождаване от отговорност (т. 8.1.1, стр. 73-74);

В допълнение, следните приложения бяха актуализирани:

 • Приложение 10 – Изисквания за визуализация за малки и уникални рекламни материали (стр. 9);
 • Приложение  14.2 - т. 4 от  Инструкциите към кандидатите;
 • Приложение  15 – детайлна инструкция за работа с Бенефициентския портал.

Наръчникът за изпълнение на проекти е наличен ТУК.

Facebook icon
Twitter icon