Oценка на изпълнението и въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество,управлявани от Република България в периода 2007-2013 г.

21.12.2016

През 2016 година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за външно изпълнение на услуга за оценка на изпълнението и въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество,управлявани от Република България в периода 2007-2013 г.

Оценката е извършена в периода април - ноември 2016 г. от „Българска консултантска организация“ ООД, като е предоставен анализ за степента на изпълнение на постигнатите програмни показатели за изпълнение и резултат, и съответствието им с поставените от програмата цели. Бяха изготвени задълбочен анализ на дългосрочното въздействие и сравнителен анализ на влиянието на програмите.

Можете да се запознаете с изготвените Доклад за оценка на въздействието и Наръчник с добри практики по управление на проектите.

 

Данните, изводите и препоръките от проведената оценка на въздействието по отношение на трите ИПП програми за трансгранично сътрудничество (2007-2013 г.) бяха представени на заключителното събитие, проведено на 09 декември 2016.

 

Facebook icon
Twitter icon