Присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение ще се проведе на 15-ти юли 2016 г.

01.07.2016

На  15-ти юли 2016 г. в град Божурище, Република България, ще се проведе присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия.  Форумът ще бъде ръководен от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството  и съпредседателстван от г-жа Санда Шимич - помощник-директор на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия.

Основната цел на заседанието е да бъдат разгледани и одобрени за финансиране първите проекти по Програмата, получили най – висок резултат от техническата оценка.

Първата покана беше обявена на 17-ти август 2015 г., с краен срок за подаване на проектни предложения до 18-ти януари 2016 г., и предостави възможност за кандидатстване по трите приоритетни оси на Програмата (Приоритетна ос 1 – „Устойчив туризъм“, Приоритетна ос 2 – „Младежи“ и Приоритетна ос 3 – „Околна среда“). Общият разполагаем бюджет на поканата е в размер на 12 687 304,24 евро.  В рамките на крайния срок бяха получени общо 388 проектни предложения, като този брой надвишава общия брой на подадените проектни предложения за целия предходен програмен период 2007-2013 г., което е и доказателство за изключителния интерес на обществеността.

Бенефициенти по Програмата могат да бъдат  всички юридически лица, регистрирани в трансграничния регион между България и Сърбия и които не генерират печалба от дейността си. Допустимите области от Република България включват областите Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил, а  тези в Република Сърбия - Бор, Зайчар, Нишава, Топлица, Пирот, Ябланица и Пчиня.

След одобрение на извършената оценка за административно съответствие и допустимост, прието на заседание на Съвместния комитет за наблюдение в Ниш на 21-ви април 2016 г., 285 проектни предложения бяха допуснати до техническа оценка и оценка на качеството, извършена от независими експерти от България и Сърбия.

С изпълнението на новите договори за финансиране по Програмата се очаква да се засили сътрудничеството между двете страни в общата им цел за стимулиране на балансираното и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия в новия програмен период.

Припомняме, че общият бюджет на  Програмата възлиза на  34 102 256,00 евро, като 85% от тези средства се осигуряват от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ II (ИПП II), а останалите 15% представляват национално съ-финансиране.

Facebook icon
Twitter icon