Указания на УО на ИНТЕРРЕГ-ИПП програмите за ТГС, въведени на териториите на държавите, участващи в програмите - Версия 2 от 23.04.2020 г.

23.04.2020

Управляващият орган (УО) на Програма Интеррег-ИПП България – Сърбия 2014-2020, уведомява бенефициентите, че с цел по-добър контрол и законосъобразност във връзка с действията, които следва да бъдат предприети при временно спиране на проекти, допълва указанията към бенефициентите на програмата:

-       По отношение отразяване временното спиране на проекти в договорите с изпълнители

-       По отношение предоставяне на анализ на планираните дейностите след срока на временно спиране с цел иницииране на изменения в проектите, където това е необходимо

Проектите, които не са предприели действия за временно спиране, следва да представят анализ на планираните дейности, отчитайки влиянието на извънредните мерки, в рамките на доклада за напредъка, следващ датата на обявяване на извънредните мерки в съответната държава.

Настоящите указания са приложими за периода на извънредното положение на територията на Република България и на териториите на държавите партньори.

Facebook icon
Twitter icon