CB007.1.11.095 - Промотиране на туристически атракции чрез интерактивното експониране на културно-историческото наследство на трансграничния регион