CB007.1.21.314 - Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в трансграничния регион