CB007.1.32.318 - Опазване и подобряване на околната среда в трансграничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци