1.1 Туристическа привлекателност

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел на проекта е повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион България - Сърбия чрез развитието на конкурентоспособни туристически дестинации основани на сътрудничество, както и принос за диверсификация на туристическите продукти в региона.

Планирани дейностите по проекта: разработване на обща стратегия за насърчаване на туризма и културния обмен и онлайн културен календар, организация и провеждане на привлекателни за туристите културни събития - 4 развлекателни мероприятия в двете общини, провеждане на интернет кампания за привличане на туристи, доставка на оборудване за провеждане на културни мероприятия - открита сцена и сценично оборудване в Монтана и Медиана.

Доставката на сцена и оборудване в Монтана и Медиана ще допринесе за насърчаване и подпомагане на организирането на развлекателни събития и ще спомогне за разнообразяването на културния календар на двете общини. Онлайн културният календар, като полезен инструмент за планиране на пътуване или туристическо посещение в региона ще спомогне за развитието на туризма. Провеждане на привлекателни за туристите културни събития – 2 в Монтана и 2 в Медиана ще обогатят културния календар на двете партньорски общини. Провеждането на интернет кампания - информационни инициативи - ще допринесе за повишаване на информираността за туристическите продукти в региона и привличане на туристи. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Главната цел на проекта е да повиши туристическата привлекателност и да насърчи туризма, насочен към културното и историческото наследство и местните традиции в региона, чрез инфраструктурни инвестиции. В допълнение, проектът има за цел ефективното повишаване на значението на местните културни забележителности и традиции и превръщането им в туристически атракции.

Дейности по проекта: 1.Координация и упарвление на проекта; 2.Строително-монтажни работи в община Бойник; 3.Строително-монтажни работи в община Земен (селата Дивля и Елов Дол); 4. Изработка на 20 минутен филм с 3 минутна кратка версия за местното културно-историческо наследство на транс-граничния регион; 5. Изработка на интерактивна ГИС базирана карта на културните и исторически забележителности в региона, както и картиране на велосипедни маршрути; 6. Организация на транс-гранични инфо турове, насочени към представители на туристически агенции, включващи пешеходни и велосипедни маршрути; 7. Организиране на работилница за изкуство с местни художници и изложба; 8.Организация на заключителен транс-граничен културен фестивал; 9.Информация и публичност.

Резултати по проекта: 1. Реализирано управление на проекта; 2. Извършени строително-монтажни работи в община Бойник; 3. Извършени строително-монтажни работи в община Земен (селата Дивля и Елов Дол); 4. Изработен 20 минутен филм с кратка 3 минутна версия към него; 5. Изработена интерактивна ГИС базирана карта на културните и исторически забележителности в региона и картирани вело маршрути; 6. Проведени транс-гранични инфо турове; 7. Организирана и проведена работилница за изкуство с местни художници и организирана изложба; 8. Организиран заключителен транс-граничен културен фестивал; 9. Осъществена информация и публичност на проекта.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Oбщата цел на проектa е разнообразяване на туристическите продукти чрез сътрудничество в трансграничния регион чрез оползотворяване на нематериалното наследство и участие на местните общности в мерки за устойчиво развитие.

В рамките на проекта ще бъдат изградени  "Музей на кукерските маски" в село Кошарево туристически обект в района Видрище. Осигуряване на развлекателни места в района с помощта на нови технологии. За музея в село Кошарево ще бъдат изработени 8 маски от местните жители. Ще бъдат организирани събития под надслов „Открий традициите“ на територията на двете селища. Ще бъде разработен електронен и 3 мобилни приложения - гайд за местните традиции.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е подкрепа за развитието на устойчив туризъм и работа по широк спектър програми на територията и около посетителските центрове в Ниш, София и Монтана чрез осигуряване на инфраструктура за увеличаване на предлагането на туризма, удовлетворението на посетителите и местното население; чрез дългосрочно планиране на нови програми и услуги за потенциално използване на обектите за зелен туризъм, образование, научен туризъм и популяризиране на културно-историческото наследство; чрез предлагане на устойчив модел за отговорен туризъм, с особен акцент върху мобилността, разпределението на генерираните приходи и устойчивостта на околната среда; както и чрез подобряване на местното икономическо развитие като се използва  вътрешния потенциал на територията.

По време на изпълнение на проекта ще бъде изграден посетителски център „Цепянска пещера“ близо до Ниш за представяне и популяризиране на защитени природни ценности и техните характерни особености. Ще бъдат разработени нови туристически маршрути около пещерата. Центърът ще бъде открит за посетители в рамките на проекта. Ще бъде разработен софтуер за дигитален регистър на исторически и културни обекти в района на София. Ще бъде обзаведено кафене в Историческия музей в София. Ще се поставят информационни павилиони. Ще се проведе съвместен обучителен семинар за новите тенденции в туризма.

Очаква се изпълнението на дейностите по проекта да доведе до подобряване на трансграничната туристическа оферта и разработване на съвместна трансгранична дестинация чрез изграждане на посетителски центрове с програми за посетители в Ниш и София; подобряване на качеството на живот на населението в региона и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони; засилване на видимостта на богатството и разнообразието на ландшафта в трансграничната територия; засилване на регионалното сътрудничество и междукултурния диалог като същевременно се гарантира устойчивостта и съвместните действия за разработване на най-добрия модел на управление на Посетителски центрове.

 

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел на проекта е засилване на туристическата привлекателност в трансграничния регион България - Сърбия чрез дейности за опазване, съхранение/възстановяване и експониране на раннохристиянската базилика „Кастра ад Монтенезиум“, Монтана и крепостта „Калето“, Пирот (Момчилов град), разработване на атрактивни туристически дестинации, предоставящи интересни исторически факти за района, архитектурата и религията в древността по тези земи, както и опазване и експозиция на исторически ценности с цел привличане на повече туристи и посетители.

В рамките на проекта за разработването на туристическа атракция „Кастра ад Монтенезиум“ ще се извършат дейности ремонт, консервация и експозиция на раннохристиянската базилика и защита на крепостта „Кастра ад Монтенезиум“. Ще се изработи общо туристическо ръководство с впечатляващи фотографии от крепостите в Монтана и Пирот. За развитието на туристическа атракция "Калето" в Пирот ще се извършат възстановителни дейности в старата крепост. Ще се създаде работна група за изграждане на изложбена експозиция в крепостта "Калето", която ще извърши куриране, дизайн и събиране на информация, с цел представяне на крепостта по атрактивен начин за туристите.  Експозицията ще бъде на три нива – за деца, за туристи и за изследователи. Ще бъдат изработени презентации на крепостта "Калето", Пирот чрез съвременни методи за разширена и виртуална реалност.

Тук можете да намерите съвместен ПИРОТ - МОНТАНА ТРАНСГРАНИЧЕН ПЪТЕВОДИТЕЛ, който е изготвен в рамките на проекта. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Обща цел на проекта е повишаване на туристическата атрактивност на София и Ниш.

Активности по проекта са: 1. Реставрация на мавзолей в Южен парк София; 2. Изготвяне на технически проект за реставрация на крепостта Ниш; 3. Средновековен фестивал; 4. Провеждане на проучване на съвременните маркетингови практики за популяризиране на по-малко известни туристически обекти; 5. Разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на "скрити" исторически и културни забележителности сред младите туристи; 6. Доставка на модели- експонати на крепостта и на древен и средновековен арсенал; 7. Ппопуляризиране на Мавзолея в Южния парк и Крепостта Ниш със съвременни технологии.

Резултати: 1. Реставрация на мавзолей в Южен парк София; 2. Изготвяне на технически проект за реставрация на крепостта Ниш; 3. Средновековен фестивал.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е разнообразяване на туристическите продукти в трансграничната зона на Оряхово (България) и Сурдулица (Сърбия) като повиши туристическата атрактивност и конкурентноспособност на района чрез развитие на нови обекти и реконструкция на съществуващи обекти, чрез повишаване на информираността за развитието на музикалния туризъм и чрез опазване на културното наследство и неговото широко популяризиране.

По време на изпълнение на проекта ще бъде изработена Обща стратегия за защита, промотиране и развитие на трансгранична музикална култура и музикален туризъм. Ще бъде извършена реконструкция на къща-музей и превръщането й в Къща-музей на Дико Илиев и духовите музиканти, както и реконструкция на сградата на Сурдулишки Културен Център. Инновативно оборудване ще бъде доставено и в Къщата-музей и в Културния център. Двете сгради ще бъдат с подобрена техническа инфраструктура и за къщата-музей ще бъдат изградена рампа за хора с увреждания, което ще доведе до повишаване на достъпността на културното наследство за тях. Ще се организират Дни на Дико Илиев в Община Оряхово и съвместно музикално събитие в Община Сурдулица.

Непосредственият резултат от изпълнението на проекта – реконструкцията на двата културно-исторически обекта в трансграничния регион  и Общата стратегия за защита, насърчаване и развитие на трансграничната музикална култура – ще доведат до повишаване на туристическата привлекателност на Оряхово и Сурдулица и развитие на музикалния туризъм. 

Уебсайт на проекта: https://www.dikoiliev.com

Обща стратегия за защита, промотиране и развитие на трансгранична музикална култура и музикален туризъм

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е разнообразяване на туристическия продукт в трансграничния регион на общините Сурдулица и Правец чрез повишаване на туристическата атрактивност и конкурентоспособност на обекти в двете общини и осигуряване на широк достъп до информация за реновираните обекти, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура.

По време на изпълнението на проекта ще се проведе обучение на тема "Повишаване атрактивността на туристическите обекти". Ще се създадат условия за обмяна на опит за интерпретация на нови/реновирани туристически атракции. Ще бъдат реконструирани 4 културно-исторически обекта.  Градският парк в Сурдулица ще се реконструира и превърне в туристическа атракция. В с. Видраре ще се направи консервация, реставрация, реконструкция и експониране на музейни обекти - старо класно училище от 1848 г. и Туняковски хан от 1820 г., а в с. Осиковица - Консервация и експониране на църква "Света Богородица" от XIV век и останки от по-ранни сгради пред нея. Ще бъдат подготвени и реализирани музейни експозиции в Старото класно училище и Туняковски хан в с. Видраре. Ще бъде доставено оборудване за повишаване на туристическата атрактивност на обектите и осигуряване на достъп до тях. Широка информационна кампания, съвместна интернет страница и интерактивно информационно табло ще осигурят представяне и популяризиране на обектите. Трансграничния регион на Сурдулица и Правец ще се превърне в по-атрактивен и по-конкурентен и ще се осигури разнообразяване на туристическия продукт в трансграничната зона. 

Уебсайт на проекта: http://opengate-pravets-surdulica.com/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е повишаване на туристическата привлекателност на балнеологичните и спа дестинации в България и Сърбия. Специфична цел: Разработване на обща стратегия за развитие на туристическите дестинации: Провеждане на инициативи за опазване и промотиране на природните ресурси и културното наследство.

Проекта планира реконструкция на парк "Николай Хайтов" в гр. Сапарева баня, реконструкция на парк "Banjiica" в гр. Сокобаня и разработване на съвместна стратегия за устойчив туризъм.

Целевите групи на проекта са местни доставчици на туристически услуги, доставчици на здравни услуги и институции за постоперативно лечение, регионални и национални туристически организации, конкретни ползватели на резултатите от изпълнението на проекта - жителите на двата града, туристи и посетители, пациенти с невролгични, ортопедични и кардио и белодробни заболявания.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е подобряване на туристическа привлекателност на Пирот и Вършец чрез нов подход за промоция на туристическото предлагане - изграждане на нови туристически обекти като допълнително туристическо предлагане в двата града и подобряване на трансграничното предлагане на активен туризъм.

Проекта планира изграждането на атракционен обект "Въжен парк" и рекреативни и спортни обекти във Вършец, както и пълно изграждане на увеселителен парк "Адреналин" в град Пирот. Ще бъде разработен стратегически план за подобряване на спортното и туристическо предлагане в трансграничения регион Вършец-Пирот. Ще бъде организиран партньорски форум и обмен на опит на заинтересованите страни по проекта, работни срещи и укрепване на капацитета.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряването на туристическата привлекателност на двата града, увеличаване на броя на посетителите и по.високото ниво на спорно-рекреационното предлагане в трансграничния регион.

Partners

Страници

Subscribe to 1.1 Туристическа привлекателност