1.1 Туристическа привлекателност

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е разнообразяване на туристическия продукт в трансграничния регион на общините Сурдулица и Правец чрез повишаване на туристическата атрактивност и конкурентоспособност на обекти в двете общини и осигуряване на широк достъп до информация за реновираните обекти, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура.

По време на изпълнението на проекта ще се проведе обучение на тема "Повишаване атрактивността на туристическите обекти". Ще се създадат условия за обмяна на опит за интерпретация на нови/реновирани туристически атракции. Ще бъдат реконструирани 4 културно-исторически обекта.  Градският парк в Сурдулица ще се реконструира и превърне в туристическа атракция. В с. Видраре ще се направи консервация, реставрация, реконструкция и експониране на музейни обекти - старо класно училище от 1848 г. и Туняковски хан от 1820 г., а в с. Осиковица - Консервация и експониране на църква "Света Богородица" от XIV век и останки от по-ранни сгради пред нея. Ще бъдат подготвени и реализирани музейни експозиции в Старото класно училище и Туняковски хан в с. Видраре. Ще бъде доставено оборудване за повишаване на туристическата атрактивност на обектите и осигуряване на достъп до тях. Широка информационна кампания, съвместна интернет страница и интерактивно информационно табло ще осигурят представяне и популяризиране на обектите. Трансграничния регион на Сурдулица и Правец ще се превърне в по-атрактивен и по-конкурентен и ще се осигури разнообразяване на туристическия продукт в трансграничната зона. 

Уебсайт на проекта: http://opengate-pravets-surdulica.com/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е създаване на предпоставки за развитието на устойчив туризъм; създаване на нови туристически дестинации; създаване на нови туристически продукти; засилване на туристическата конкуренция; промотиране на културния, исторически и природен потенциал, като база за туристическо развитие; интегриране на туристическия потенциал в Европейското пространство.

Проекта планира управление на проекта, двата екипа от Лом и Пантелей ще са отговорни за всекидневния мениджмънт, изпълнение, координация и мониторинг в двете страни; изпълнение на строителни дейности - ремонт и възстановявавне на Мултифункционален културен и туристически център, разположен на брега на река Дунав и прилежащата инфраструктура.Градска Община Пантелей ще реконструира 300 м. от пътя, който води до Церянската пещера и ще извърши рехабилитация на път, водещ до Манастира "Св. Йоан"; Съвместни дейности за промотиране на културното и историческо наследство и природните дадености в трансграничния регион. - създаване на нови тематични маршрути в Лом и Пантелей, Ниш; Съвместни дейности за изработване на промоциални материали и каталози "100 причини да бъдеш горд жител на Лом/Ниш"; Дейности по информация и публичност, включващи публикации в масмедиите и промотиране на проекта, и неговите резултати чрез банери и постоянни табели,както и други рекламни материали.

Проект ще помогне: формиран здрав екип; подобрена трансгранична комуникация; създаден Мултифунционален Културен и Туристически център в Лом; реконструиран път до Церянската пещера и рехабилитиран друг в Пантелей; създадени нови атрактивни тематични маршрути; зрелищно мероприятие на брега на река Дунав „Рибен фест“; екстремни посещения в Церянската пещера; 1000 луксозни каталога изработени; 800 дипляни с информация за културното и историческо наследство на Лом; 200 CDта за сръбския партньор и 200 брошури, промотиращи културно-историческото наследство; 8 публикации във вестници; 6 излъчвания; Обяснителни табели и билбордове за местата, където ще има реконструкция –7 общо;2 конференции за откриването в Лом и Ниш и 2 финални.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е подобряване на туристическа привлекателност на Пирот и Вършец чрез нов подход за промоция на туристическото предлагане - изграждане на нови туристически обекти като допълнително туристическо предлагане в двата града и подобряване на трансграничното предлагане на активен туризъм.

Проекта планира изграждането на атракционен обект "Въжен парк" и рекреативни и спортни обекти във Вършец, както и пълно изграждане на увеселителен парк "Адреналин" в град Пирот. Ще бъде разработен стратегически план за подобряване на спортното и туристическо предлагане в трансграничения регион Вършец-Пирот. Ще бъде организиран партньорски форум и обмен на опит на заинтересованите страни по проекта, работни срещи и укрепване на капацитета.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряването на туристическата привлекателност на двата града, увеличаване на броя на посетителите и по.високото ниво на спорно-рекреационното предлагане в трансграничния регион.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е развитие на конкурентноспособни туристически атракции чрез експониране на античната крепост Боровец (близо до Правец) и реализиране на нова експозиция в Сурдулица.

Проектни дейности:

 1. Консервация и експониране на антична крепост Боровец – осигуряване на по-добро състояние и достъпност;
 2. Доставка на оборудване – за нова изложба в Сурдулица;
 3. Проучване на паметници на територията на община Сурдулица;
 4. Обмяна на опит и добри практики;
 5. Подготовка и реализиране на нова изложба в Сурдулица;
 6. Разработване на промоционален видео клип, филм и беседи за туристите;
 7. Съвместен семинар и изложба в Правец;
 8. Съвместна конференция и изложба в Сурдулица.

Чрез дейностите в този проект ще се повиши туристическата атрактивност на трансграничния регион на Правец и Сурдулица чрез консервирания и експониран културно-исторически обект крепост Боровец, нова изложба в Сурдулица, и развитата дребно-мащабна инфраструктура, насърчаваща туристическите посещения – зони за почивка с пейки и кошчета, дървени платформи в района на Боровец. Значими проектни резултати включват още:

 1. Проведено проучване на паметници на територията на община Сурдулица;
 2. Извършен обмен на опит и добри практики;
 3. Промотирани видео клип, филм и беседи за туристите;
 4. Проведен съвместен семинар и изложба в Правец;

Проведена съвместна конференция и изложба в Сурдулица.Целеви групи по проекта са: Местното население на Правец (7430) и Сурдулица (14224); Туристи, посещаващи Правец (30000) и Сурдулица (20000) годишно; Експерти от Исторически музей - Правец (6) и Асоциация на войниците, Сурдулица (5); Общинската администрация на Правец (56) и Сурдулица (68); Представители на медиите (20) и НПО, МСП, туристически агенции (10).

Уебсайт

Мобилна апликация

Публикация

ТВ репортаж 1

ТВ репортаж 2

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът има за цел подобряване на достъпността до църквата Свети Архангел Гавраил в община Бойник и Пещерския манастир в община Земен, като по този начин ще развие потенциала на културно-историческото наследство. Също така цел на проекта е популяризиране на туристическите възможности в региона чрез подготовка на туристическа книжка и организиране на празник в село Земен.


В рамките на проекта ще се извърши реконструкция на пътя Придворица - Зелетово в община Бойник. Ще се подобри инфраструктурата и пътя за Пещерския манастир в община Земен. Ще бъде издадена книга за туризма в региона с тираж 1000 бройки и организиран фестивал в град Земен.

Подобряването на достъпа до туристически обекти в общините Земен и Бойник ще допринесе за повишаване на привлекателността на региона като туристическа дестинация. Туристическата книга и фестивалът ще подпомогнат популяризирането на региона като туристическа дестинация.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да стимулира устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион, чрез диверсификация на туристическите атракции и промотиране на културно-историческото наследство на Пирдоп и Палилула.

В рамките на проекта са планирани изпълнение на инвестиционни мерки за интерактивно експониране на културно-историческото наследство в Пирдоп, доставка на оборудване за интерактивно експониране на културно-историческото наследство в Палилула, провеждане на две съвместни конференции "Нови перспективи пред туристическия потенциал на местното културно-историческо наследство в трансграничния регион Пирдоп и Палилула" в Пирдоп, и "Иновативни подходи за представяне на туристическа атракция в трансграничния регион Пирдоп и Палилула" в Палилула; организиране на съвместен културен фестивал "Фолклорни традиции: различни култури - общи ценности" в Пирдоп и Палилула, изработване на филм "Културно-историческото наследство на Пирдоп и Палилула - запазено през вековете".

Изпълнението на проекта ще допринесе за установяването на устойчиво партньорство в трансграничния регион и повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион на Пирдоп и Палилула, инвестирайки в иновативно промотиране на културно-историческото наследство. Ще създаде условия за културен обмен за насърчаване потенциала на региона чрез организирането на съвместни мероприятия. Ще бъде постигнато повишаване на административния капацитет на общинските администрации за изпълнение на проекти, финансирани по програми на ЕС (ИПП).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Главната цел на проекта е да повиши туристическата привлекателност и да насърчи туризма, насочен към културното и историческото наследство и местните традиции в региона, чрез инфраструктурни инвестиции. В допълнение, проектът има за цел ефективното повишаване на значението на местните културни забележителности и традиции и превръщането им в туристически атракции.

Дейности по проекта: 1.Координация и упарвление на проекта; 2.Строително-монтажни работи в община Бойник; 3.Строително-монтажни работи в община Земен (селата Дивля и Елов Дол); 4. Изработка на 20 минутен филм с 3 минутна кратка версия за местното културно-историческо наследство на транс-граничния регион; 5. Изработка на интерактивна ГИС базирана карта на културните и исторически забележителности в региона, както и картиране на велосипедни маршрути; 6. Организация на транс-гранични инфо турове, насочени към представители на туристически агенции, включващи пешеходни и велосипедни маршрути; 7. Организиране на работилница за изкуство с местни художници и изложба; 8.Организация на заключителен транс-граничен културен фестивал; 9.Информация и публичност.

Резултати по проекта:

1. Реализирано управление на проекта;

2. Извършени строително-монтажни работи в община Бойник;

3. Извършени строително-монтажни работи в община Земен (селата Дивля и Елов Дол);

4. Изработен 20 минутен филм с кратка 3 минутна версия към него тук;

5. Изработена интерактивна ГИС базирана карта на културните и исторически забележителности в региона и картирани вело маршрути тук;

6. Проведени транс-гранични инфо турове;

7. Организирана и проведена работилница за изкуство с местни художници и организирана изложба;

8. Организиран заключителен транс-граничен културен фестивал;

9. Осъществена информация и публичност на проекта.

Фейсбук: тук

Публикации:

http://infomreja.bg/obshtinite-zemen-i-bojnik-prikliuchiha-proekt-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-96318.html

https://dnews.bg/obstina-zemen-prikluchi-proekt-upravlenie-na-investicii-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo-v-granichnia-region.html#parent=section

http://www.mirogled.com/bg/news-view/zemen-i-boinik-prikliuchiha-proekt-za-opazvane-na-kulturnoto-nasledstvo

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Oбщата цел на проектa е разнообразяване на туристическите продукти чрез сътрудничество в трансграничния регион чрез оползотворяване на нематериалното наследство и участие на местните общности в мерки за устойчиво развитие.

В рамките на проекта ще бъдат изградени  "Музей на кукерските маски" в село Кошарево туристически обект в района Видрище. Осигуряване на развлекателни места в района с помощта на нови технологии. За музея в село Кошарево ще бъдат изработени 8 маски от местните жители. Ще бъдат организирани събития под надслов „Открий традициите“ на територията на двете селища. Ще бъде разработен електронен и 3 мобилни приложения - гайд за местните традиции.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да инвестира в мултифункционален закрит спортен комплекс в Костинброд и плувен басейн в с. Душник на община Гаджин Хан, създавайки благоприятни условия за съвместни спортни дейности и практикуване на спортен туризъм в региона.Планирани дейности:

 1. Изграждане на мултифункционално закрито спортно съоръжение в Костинброд;
 2. Реконструкция на плувен басейн в Душник, община Гаджин Хан;
 3. Разработване на единна трансгранична стратегия и съвместен интегриран продукт за развитие на спорта и приключенския туризъм в общините Костинброд и Гаджин Хан;
 4. Двудневна дискусия на кръгла маса на тема "Трансгранична идентичност в полза на спортния туризъм";
 5. Специализиран обучителен семинар "Стартиране на бизнес в областта на спортния туризъм".

Очаквани резултати:

 1. Новопостроено закрито спортно съоръжение в Костинброд;
 2. Реконструиран плувен басейн в село Душник;
 3. Създадени условия за развитие на спортния туризъм в общините Костинброд и Гаджин Хан и трансграничната зона;
 4. Изготвен съвместен трансграничен стратегически документ осигуряващ допълнително икономическо развитие и конкурентоспособност на общините Костинброд и Гаджин Хан;
 5. Разработен интегриран туристически продукт, създадени туристически пакети, засилен интерес към туристическите ресурси на територията на общините партньори;
 6. Създадени възможности за обмяна на опит и добри практики, партньорство, диалог и взаимодействие между заинтересованите страни в сферата на спортния туризъм;
 7. Популяризиран спортен туризъм;
 8. Успешно проведен обучителен семинар в община Гаджин хан и обучени 40 участника;
 9. Повишен капацитет на участниците по отношение на разработването и прилагането на подходи за започване на самостоятелен бизнес в сферата на спортния туризъм.

Целевите групи по проекта са следните видове организации от общините Костинброд и Гаджин Хан: институциите, ангажирани с развитието на спортния туризъм, включително спортни клубове, граждански организации, туристически центрове и др.; туроператори и фирми за настаняване: туристически фирми, екскурзоводи, хотелиери (семейни хотели, къщи и гости) и ресторантьори, собственици на места за настаняване; представители на местния бизнес и свързани с развитието на спортния туризъм: строителни фирми, търговци на дребно, транспортни фирми; предприемачи, които желаят да започнат бизнес в областта на спортния туризъм.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е подкрепа за развитието на устойчив туризъм и работа по широк спектър програми на територията и около посетителските центрове в Ниш, София и Монтана чрез осигуряване на инфраструктура за увеличаване на предлагането на туризма, удовлетворението на посетителите и местното население; чрез дългосрочно планиране на нови програми и услуги за потенциално използване на обектите за зелен туризъм, образование, научен туризъм и популяризиране на културно-историческото наследство; чрез предлагане на устойчив модел за отговорен туризъм, с особен акцент върху мобилността, разпределението на генерираните приходи и устойчивостта на околната среда; както и чрез подобряване на местното икономическо развитие като се използва  вътрешния потенциал на територията.

По време на изпълнение на проекта ще бъде изграден посетителски център „Цепянска пещера“ близо до Ниш за представяне и популяризиране на защитени природни ценности и техните характерни особености. Ще бъдат разработени нови туристически маршрути около пещерата. Центърът ще бъде открит за посетители в рамките на проекта. Ще бъде разработен софтуер за дигитален регистър на исторически и културни обекти в района на София. Ще бъде обзаведено кафене в Историческия музей в София. Ще се поставят информационни павилиони. Ще се проведе съвместен обучителен семинар за новите тенденции в туризма.

Очаква се изпълнението на дейностите по проекта да доведе до подобряване на трансграничната туристическа оферта и разработване на съвместна трансгранична дестинация чрез изграждане на посетителски центрове с програми за посетители в Ниш и София; подобряване на качеството на живот на населението в региона и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони; засилване на видимостта на богатството и разнообразието на ландшафта в трансграничната територия; засилване на регионалното сътрудничество и междукултурния диалог като същевременно се гарантира устойчивостта и съвместните действия за разработване на най-добрия модел на управление на Посетителски центрове.

 

 

Partners

Страници

Subscribe to 1.1 Туристическа привлекателност