1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да подкрепи развитието на човешките ресурси в областта на туризма в трансграничния район.

Планирани дейности:

 1. Разработване на програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
 2. Разработване на модули за електронно обучение по туризъм и съдържание за повишаване на знанията и практическите умения на ЧР в областта на туризма;
 3. Проектиране и разработване на платформа "Е-обучение по туризъм", включваща Е-готварска библиотека, "Електронна библиотека за напитки";
 4. Демонстрация на платформата за електронно обучение по туризъм;
 5. Две съвместни обучения за човешките ресурси "Добри практики в управлението на устойчивия туризъм" и "Традиционни ястия и напитки в общия трансграничен регион";
 6. Финално трансгранично събитие за споделяне на опит и добри практики.

Основни резултати:

 1. Разработена програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
 2. Разработена от платформа за туризъм Е-обучение с 3 главни секции - Е-обучение модули и съдържание, електронна готварска библиотека; Електронна библиотека за напитки;
 3. Организирани 2 демонстрационни дни;
 4. Организирани 2 съвместни обучения по въпросите на човешките ресурси;
 5. Изпълнено 1 финално трансгранично събитие за споделяне на опит и най-добри практики.

Целеви групи по проекта са:

 1. МСП, работещи или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (собствениците на хотели и ресторанти, частни квартири, заведения за бързо хранене, сладкарски изделия, пекарни, производители на храни, включително фермери и др.);
 2. Туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;
 3. Организации за подкрепа на бизнеса, НПО, браншови асоциации и други организации, които осъществяват своята дейност във връзка с развитието на туристическата индустрия;
 4. Образователни институции от граничния регион като университети, технически висши училища (с туристически профил), организации за обучение и професионално обучение.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на членовете на трансграничната асоциация "Душата на Балканите" и организиране на съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови туристи.

Дейности по проекта: 1. Проучване за нуждите и очакванията на туристите в трансграничния регион; 2. Укрепване на капацитета на доставчиците на туристически услуги и винопроизводителите, за да отговорят по-добре на пазарните изисквания; 3. Семинари за Ръководството на винен маршрут "Душата на Балканите"; 4. Организиране на трансгранично оценяване на вино; 5. Организиране на трансграничен панаир  на виното във Видин; 6. Подобряване на познанията за дегустацията на виното чрез обмен на най-добри практики; 7. Разработване на Наръчник за въвеждане на интернет маркетинг във винения туризъм; 8. Обучение за въвеждане на социални медии във винен туризъм.

Резултати: Р1: Повишаване на капацитета на членовете на трансграничната асоциация "Душата на Балканите"; Р2: Укрепване на трансграничната марка "Душата на Балканите" чрез въвеждане на годишни награди за най-добро вино "Душата на Балкана"; Р3. По-добре промотиран винен маршрут "Душата на Балканите " чрез предлагане на подобрени услуги и използване на нови информационни технологии; Р4. Организиране на съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови туристи.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е насърчаване на туристическия потенциал на трансграничния регион чрез устойчиво използване на природни, културни и исторически ресурси, включвайки местните общности и доставчиците на туристически услуги.

Специфичните цели на проекта са: Повишаване на осведомеността за устойчиво и отговорно туристическо развитие в трансграничния регион; Насърчаване на разпознаването на дестинацията чрез съвместни дейности по опознаване на природните, културните и историческите ресурси; Укрепване на културното взаимодействие и работа в мрежа сред местните общности; Създаване на интерактивна среда за сътрудничество и дейности за изграждане на капацитет в туризма и подпомагащите индустрии.

Планирани дейности:

 1. Генератор на Бизнес Модели (ГБМ) за устойчиво използване на потенциала на природното и културното наследство в трансграничния регион, чрез включването на местни заинтересовани страни;
 2. Quest Tours – иновативнo популяризиране на природното и културното наследство в трансграничния регион;
 3. Изграждане на онлайн платформа – „www.QuesTour.eu“ и мобилно приложение;
 4. Онлайн обучения по устойчиво управление на туризма;
 5. Уъркшоп „Добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuesTour”;
 6. Състезание по разработване "QuesTour” за младежи;
 7. Фестивал “QuesTour”.

Резултати по проекта:

 1. Скициране на ресурсите и нематериалното наследство в трансграничния регион;
 2. Информационни листове на тема „Наследство“;
 3. Анализ на готовността на местните общности, предприятията/бизнеса и властите да допринасят за популяризирането на идентифицираните ресурси;
 4. Информационни листове „Заинтересовани страни“;
 5. Генератор на бизнес модели за устойчиво използване на потенциала на природното и културното наследство в трансграничния регион;
 6. Изработени платформа и мобилно приложение „QuesTour”;
 7. Изработени 3 сценария за Quest Tours;
 8. Дигитализирано съдържание, включително изработени 3 тематични видеа;
 9.  Организирани 3 тематични Quest тура;
 10. Организирани онлайн обучителни курсове по устойчиво управление в туризма;
 11. Организирана работилница „Добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuesTour”;
 12. Организирано състезание по разработване “QuesTour” за младежи;
 13. Организиран фестивал “QuesTour”.

Основните целеви групи, които ще се възползват от резултатите и продуктите на проекта са: Жители на трансграничния регион, покриващ 6 области в България, 7 области в Сърбия; Туристически организации/предприятия/сдружения в региона; Младежки организации.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се използват технологии за виртуална реалност за развитие на туризма, чрез създаване на отворени туристически услуги на база виртуална реалност, базирани на обучение и повишен капацитет сред местни заинтересовани лица.

Дейности по проекта: Разработване на Пътеводители за виртуална реалност за Windows, уеб, приложение за мобилни телефони, очила за виртуална реалност; Организиране на обучение по виртуална реалност - средно ниво; Организиране на обучение по виртуална реалност - ниво напреднали; Обособяване на точки за достъп до продукти от виртулна реалност с ВР очила; Провеждане на конференция за виртуална реалност в покрепа развитието на туризма.

Резултати: Разработени 2 виртуални Пътеводителя за промоция на 2 трансгранични туристически обект за Уиндоус, уеб, мобилно приложение за телефони, очила за виртуална реалност; Обособени 4 точки за виртуална реалност; Създаден капацитет у 25 местни ентусиаста за развитие на продукти за виртуална реалност; Разработен и поддържан сай за виртуална реалност в полза на туризма и съответната кампания за обществено мнение.

Partners

Страници

Subscribe to 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)