1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се популяризира нематериалното културно наследство (НМК) на двата региона чрез използването на съвременни ИКТ технологии. Специфични цели са да се повиши информираността на целевите групи за НМК ; да се създаде унифицирана ТГС база данни за НМК и да се създадат предпоставки за създаване на нови туристически продукти за нематериално културно наследство.

Планирани дейности:

 1. Избор на най - добрите 100 елемента от нематериалното културно наследство в региона на Видин и Зайчар;
 2. Изготвяне на теренно проучване на нематериалното културно наследство в региона на Видин и Зайчар;
 3. Видео презентация на 100-те най-добри елементи на нематериалното културно наследство;
 4. Разработване на е-платформа за нематериално културно наследство от региона на Видин и Зайчар;
 5. Обучение на тема "Как да създадем туристически продукт от нематериалното културно наследство";
 6. Обучение на тема "ИКТ като инструменти за промоциране на НМК";
 7. Фестивал "Дигитално нематериално наследство“ в региона на Видин и Зайчар;
 8. Хепънинг във Видин за промоциране на нематериалното културно наследство.

Очаквани резултати:

 1. Промоциране на нематериалното културно наследство;
 2. Създадена унифицирана ТГС е-платформа с база данни за нематериалното културно наследство;
 3. Повишена информираност в трансграничната област за нематериалното културно наследство.

Целевите групи по проекта са следните видове организации от област Видин и окръг Зайчар: културни организации и самодейци; музеи; тур-оператори и туристически организации; НПО; местни власти.

Полезни линкове:

Уебсайт: www.digitalich-bgrs.info
Facebook страница: Nematerijalna kulturna baština Zaječarskog okruga
Intangible Cultural Heritage MAP – Serbia:
https://www.digitalich-bgrs.info/index.php/ich/ich-map
Intangible Cultural Heritage MAP – Bulgaria:
https://www.digitalich-bgrs.info/index…/ich/ich-map-bulgaria
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да повиши качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион и да развие нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младите хора.

Дейности:
1. Проучване „Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансгранияния регион“;
2. План за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма;
3. Специализирано обучение за млади предприемачи в туризма;
4. Онлайн платформа за бизнес консултации и стартиращи предприятия в туризма;
5. Събитие за създаване на мрежа от млади предприемачи в туризма.

Очаквани резултати:
1. Проведено проучване сред 100 ключови заинтересовани страни за нуждите и предизвикателствата в туризма по отношение на човешките ресурси, качеството на услугите и предприемачеството. Организирана кръгла маса с 30 участници. Разработен триезичен доклад за проучването „Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион“;
2. Разработен план за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма, основан на горепосоченото проучване и 3 фокус групи с по 20 участника, провеждани в Кюстендил, Видин и Пирот;
3. Проведено обучение на 45 млади предприемачи по туризъм;
4. Разработена онлайн платформа STEPS за предоставяне на активни образователни инициативи и консултации за стартиращи фирми в туризма;
5. Създадена мрежа от млади предприемачи в областта на туризма - STEPS.

Целеви групи:
- Студенти и безработни в трансграничния регион;
- Заинтересовани страни – представители на бизнеса, институции, власти, НПО в трансграничния регион;
- Населението на трансграничния регион;
- Туристи / посетители на трансграничния регион.

Уебсайт: https://www.steps-bgrs.eu/

Публикации:

 1. https://www.plusonline.rs/vladica-to-i-akcioni-plan-za-ja-anje-preduzetni-tva-u-turizmu-osnova-za-sprovo-enje-obuke-za-mlade-koji-ele-da-se-bave-turizmom
 2. http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=34999
 3. https://www.netngo.net/bg/novini/651-kragla-masa-vazmozhnosti-i-predizvikatelstva-za-predostavyane-na-kachestveni-turisticheski-uslugi-i-produkti-v-transgranichniya-region
 4. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1207%3A2020-05-27-13-02-33&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 5. https://mdm.projectkn.com/index.php/novini/642-anketno-prouchvane-v-oblastta-na-turizma-2020
 6. https://www.euregionisava.org/aktivnosti-projekata/
 7. https://mdm.projectkn.com/index.php/novini/665-tarsyat-se-mladi-hora-za-obucheniya-po-predpriemachestvo-v-turizma
 8. https://netngo.net/bg/novini/741-tarsyat-se-mladi-hora-za-obucheniya-po-predpriemachestvo-v-turizma
 9. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1214%3A2020-06-17-14-25-53&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 10. https://www.plusonline.rs/fokus-grupe-ui-oblasti-turizma
 11. https://www.plusonline.rs/vladica-to-i-akcioni-plan-za-ja-anje-preduzetni-tva-u-turizmu-osnova-za-sprovo-enje-obuke-za-mlade-koji-ele-da-se-bave-turizmom
 12. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3A2020-04-28-10-03-33&catid=40%3A2009-08-10-18-04-19&Itemid=61&lang=bg
 13. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1226%3A2020-08-31-13-52-26&catid=34%3A2009-08-10-18-02-12&Itemid=54&lang=bg
 14. https://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1185%3A2020-04-28-10-03-33&catid=40%3A2009-08-10-18-04-19&Itemid=61&lang=bg
 15. http://knvesti.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:2020-11-12-08-07-31&catid=34:2012-06-28-07-11-07&Itemid=55
 16. https://www.plusonline.rs/kulturni-centar-bratstvo-1869-u-partnerstvu-sa-op-tinom-vidin-i-udru-enjem-poni-avije-pirot-realizuje-projekat-ja-anje-turisti-kog-preduzetni-tva-i-promocija-usluga-
 17. https://pirotinfo.rs/2020/09/03/vladica-tosic-akcioni-plan-za-jacanje-preduzetnistva-u-turizmu-osnova-za-sprovodjenje-obuke-za-mlade-koji-zele-da-se-bave-turizmom/

Видеа:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=qnRId4ss040
 2. https://www.youtube.com/watch?v=m2tj6uYlDjg
 3. https://www.youtube.com/watch?v=sF0NOQ12Om4

 

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е "чрез съвместни действия местната гастрономия да стане неразделна част от устойчива туристическа оферта в граничните общности". Конкретните цели на проекта са: да се повиши информираността за местната гастрономия като всеобхватен фактор за устойчиво използване на трансграничното културно наследство, което допринася за Индикатор за продукт 1.3.1; да се подкрепи промоцирането на общи традиции чрез трансгранични кулинарни събития, които допринасят за индикатор за продукт 1.3.3.

Дейностите по проекта са разработени с цел постигане на резултати по най-ефективен и ефикасен начин. Изпълнението на проекта започва с информационни събития, с цел да се запознае по-широката аудитория и професионалисти със стойността и потенциала на местната кулинария от Стара планина. Чрез реализирането на социална медийна кампания ще се осигури постоянна визия в целевия пазар. Събираните 50 най-популярни рецепти и по-нататъшното им представяне във Готварския видео наръчник и в готварска книга ще бъдат разпространени в широката общественост с помощта на промоционалните канали на проекта. Изработване на Проучване за кулинарията като движеща сила за иновативен туризъм ще подобри познанията за гастрономията и неиното значение за развитие на туризма, чрез предоставяне на насоки и повишаване на осведомеността. Готварски фестивали ще бъдат организирани като заключителни събития и ще предоставят възможност за взаимодействие на широката публика с резултатите от проекта.

Основните резултати са основани на факта, че ще бъдат изпълнени координирано внимателно проектирани инициативи за повишаване на осведомеността. Ще се проведат семинари за повишаване на осведомеността, ще се проведе  кампания в социалните медии, ще бъдат разработени 50 най-популярни рецепти от Стара планина, ще бъде изготвен Готварски  видео наръчник и Готварска книга, ще бъде разработено Проучване на гастрономията като движеща сила за иновационен туризъм. Ще се организират готварски предавания като съвместни мероприятия, насочени към популяризиране и култивиране на общата традиция. 


Полезни връзки:
Уеб сайт: www.tasteofstaraplanina.com
Фейсбук страница: Ukus Stare planine
YouTube видеа:
https://www.youtube.com/channel/UCP2SXBABFmJccT9iIWJpuZQ
 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът е насочен към опазване на културното наследство и обичаи в трансграничния регион чрез съвместни действия, повишаване на осведомеността за въздействието на културата върху ерозията на границите, подобряване на туристическото предлагане в трансграничния регион, повишаване на капацитета на местните участници и популяризиране на туристическото предлагане чрез провеждане на събития в граничния район.

Основните дейности по проекта са:

 1. Организиране на събитие „Вурдияда“;
 2. Проучване „Подобряване на туристическия потенциал на Бабушница и ТГ област;
 3. Проучване „Бъдещето на „Вурдияда“;
 4. Дейности по публичност;
 5. Организиране на финална конференция.

Резултати: Събитието „Вурдияда“ проведено в нов формат, с по-голям брой участници, по-големи ползи за местните бюджети, по-големи средства за култура и опазване на наследството; 2 проведени проучвания на теми „Подобряване на туристическия потенциал на Бабушница и ТГ област“ и „Бъдещето на „Вурдияда“; реализирани дейности по публичност и организирана една финална конференция. Целевата група на проекта е цялото население в граничния район, както и гостите, присъствали на събитията. Директните участници в реализацията на проекта са хората, които са част от управлението на община Бабушница и партньори от България, както и участници от областта на културата. Дългосрочните бенефициенти на проекта ще бъдат жителите на трансграничния регион и местните власти.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е създаването на Мрежа "Младите художници за устойчиво развитие" чрез инвестиции в изкуство, проучвания, стратегически мерки и организиране на мрежови мероприятия.

Дейности по проекта: Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Медиана; Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Монтана; Изследване на присъствието на изкуството и културата в живота на младите хора; Философия на изкуствата - курсове по типове художествено изразяване (местни и европейски през вековете); Поезия на живо - платформа за взаимодействие между различни артисти; Обратно към корените: танцово събитие; Мрежа "Млади творци за устойчиво развитие"; Организиране на съвместен семинар "Европа, както ние (не) я познаваме" за целите на по-доброто познаване на младите хора на собствената им история и перспективата за бъдещо развитие; разработване на уеб платформа.

Резултати: Предоставено оборудване, необходимо за активно насърчаване и подпомагане на културния живот в Медиана и Монтана, както и за разнообразяването му, за да бъдат посрещнати адекватно нуждите на гражданите и туристите; проведено изследване за наличието на изкуство и култура в живота на младите хора; Предоставен алтернативен източник на информация по въпросите на културата, способен да провокира творческия интерес на младите хора; засилени знания на младежите относно културната проблематика; Обединени изкуства / художници за целите на устойчив растеж; Изградена перспектива за бъдещо сътрудничество по различни проекти за устойчиво културно развитие на региона сред местната младеж; засилено културно съзнание на участниците и разширено познаване на различните форми на изкуство, практикувани в региона. ; установено взаимно разбирателство и диалог на уважение между участниците от двете страни на границата.

Фейсбук: https://www.facebook.com/together091/

Инстаграм: https://www.instagram.com/together091/

Уебсайт: http://together-bgrs.eu/

Публикация: https://novinitem.com/montana-i-nish-s-obsht-proekt-v-sferata-na-kulturata

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е укрепване на икономическия и туристическия потенциал чрез съхраняване и представяне на културно-историческото наследство.

Проектите дейности са:

 1. Джаз семинар с избрани максимум 10 фолклорни песни от Сърбия и България, адаптирани за изпълнение от джаз оркестър;
 2. Работилница за маски - за изработване на сурвакарски маски от майстори на маски (сурвакари) от Пернишкия регион;
 3. Изложба на маски и снимки, организирана по време на публичните събития в гр. Ниш и гр. Перник с участие на маскарадна група от 30 души;
 4. Джаз Фестивал Нишвил – етно сцена, на която ще бъдат представени фолклорни песни, адаптирани и репетирани по време на Джаз семинара;
 5. Изложба на маски в музея на Нишвил в Нишката крепост;
 6. Изложба на маски, снимки и концерт на традиционни джаз песни по време на публичните събития в гр. Перник;
 7. ДВД SPICH - аудио-видео материали събрани по време на събития в гр. Ниш и гр. Перник;
 8. Финална съвместна пресконференция в гр. Ниш.

Очаквани резултати включват:

 1. Организирани 2 съвместни мероприятия и 4 публични събития, насочени към популяризиране на традиционната култура на трансграничния регион;
 2. Записан и издаден DVD диск с 20 традиционни песни от България и Сърбия, обработени в джаз аранжимент;
 3. Минимум 20 студенти и професионалисти в областта на изкуството и 30 сурвакари от маскарадната група и двама майстори на маски обучени в изработването на маски и повишили уменията си.

Целевите групи по проекта са туристи, посетители на фестивалите (25 000 музиканти), студенти (20), професионалисти (30), маскарадна група (30) и майстори на маски (2).

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да подкрепи развитието на човешките ресурси в областта на туризма в трансграничния район.

Планирани дейности:

 1. Разработване на програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
 2. Разработване на модули за електронно обучение по туризъм и съдържание за повишаване на знанията и практическите умения на ЧР в областта на туризма;
 3. Проектиране и разработване на платформа "Е-обучение по туризъм", включваща Е-готварска библиотека, "Електронна библиотека за напитки";
 4. Демонстрация на платформата за електронно обучение по туризъм;
 5. Две съвместни обучения за човешките ресурси "Добри практики в управлението на устойчивия туризъм" и "Традиционни ястия и напитки в общия трансграничен регион";
 6. Финално трансгранично събитие за споделяне на опит и добри практики.

Основни резултати:

 1. Разработена програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион тук;
 2. Разработена от платформа за туризъм Е-обучение с 3 главни секции - Е-обучение модули и съдържание, електронна готварска библиотека; Електронна библиотека за напитки тук;
 3. Организирани 2 демонстрационни дни;
 4. Организирани 2 съвместни обучения по въпросите на човешките ресурси;
 5. Изпълнено 1 финално трансгранично събитие за споделяне на опит и най-добри практики.

Целеви групи по проекта са:

 1. МСП, работещи или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (собствениците на хотели и ресторанти, частни квартири, заведения за бързо хранене, сладкарски изделия, пекарни, производители на храни, включително фермери и др.);
 2. Туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;
 3. Организации за подкрепа на бизнеса, НПО, браншови асоциации и други организации, които осъществяват своята дейност във връзка с развитието на туристическата индустрия;
 4. Образователни институции от граничния регион като университети, технически висши училища (с туристически профил), организации за обучение и професионално обучение.

Уеб сайт: https://etourism-bgrs.com/

Фейсбук: тук

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на членовете на трансграничната асоциация "Душата на Балканите" и организиране на съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови туристи.

Дейности по проекта: 1. Проучване за нуждите и очакванията на туристите в трансграничния регион; 2. Укрепване на капацитета на доставчиците на туристически услуги и винопроизводителите, за да отговорят по-добре на пазарните изисквания; 3. Семинари за Ръководството на винен маршрут "Душата на Балканите"; 4. Организиране на трансгранично оценяване на вино; 5. Организиране на трансграничен панаир  на виното във Видин; 6. Подобряване на познанията за дегустацията на виното чрез обмен на най-добри практики; 7. Разработване на Наръчник за въвеждане на интернет маркетинг във винения туризъм; 8. Обучение за въвеждане на социални медии във винен туризъм.

Резултати: Р1: Повишаване на капацитета на членовете на трансграничната асоциация "Душата на Балканите"; Р2: Укрепване на трансграничната марка "Душата на Балканите" чрез въвеждане на годишни награди за най-добро вино "Душата на Балкана"; Р3. По-добре промотиран винен маршрут "Душата на Балканите " чрез предлагане на подобрени услуги и използване на нови информационни технологии; Р4. Организиране на съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови туристи.

Уеб сайт: http://www.soulofthebalkans.com/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/Soul-of-the-Balkans-Wine-Route-102908544468747

Полезни материали:
http://www.soulofthebalkans.com/…/Studija_Istrazivanje…
http://www.soulofthebalkans.com/…/Studija_Istrazivanje…
http://www.soulofthebalkans.com/…/Vodi%C4%8D%20za…
http://www.soulofthebalkans.com/…/Vodi%C4%8D%20Vinski…
http://www.soulofthebalkans.com/…/putevi-vina-duh-balkana
http://duhbalkana.com/…/Prekogranicne%20Stara%20planina…

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е насърчаване на туристическия потенциал на трансграничния регион чрез устойчиво използване на природни, културни и исторически ресурси, включвайки местните общности и доставчиците на туристически услуги.

Специфичните цели на проекта са: Повишаване на осведомеността за устойчиво и отговорно туристическо развитие в трансграничния регион; Насърчаване на разпознаването на дестинацията чрез съвместни дейности по опознаване на природните, културните и историческите ресурси; Укрепване на културното взаимодействие и работа в мрежа сред местните общности; Създаване на интерактивна среда за сътрудничество и дейности за изграждане на капацитет в туризма и подпомагащите индустрии.

Планирани дейности:

 1. Генератор на Бизнес Модели (ГБМ) за устойчиво използване на потенциала на природното и културното наследство в трансграничния регион, чрез включването на местни заинтересовани страни;
 2. Quest Tours – иновативнo популяризиране на природното и културното наследство в трансграничния регион;
 3. Изграждане на онлайн платформа – „www.QuesTour.eu“ и мобилно приложение;
 4. Онлайн обучения по устойчиво управление на туризма;
 5. Уъркшоп „Добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuesTour”;
 6. Състезание по разработване "QuesTour” за младежи;
 7. Фестивал “QuesTour”.

Резултати по проекта:

 1. Скициране на ресурсите и нематериалното наследство в трансграничния регион;
 2. Информационни листове на тема „Наследство“;
 3. Анализ на готовността на местните общности, предприятията/бизнеса и властите да допринасят за популяризирането на идентифицираните ресурси;
 4. Информационни листове „Заинтересовани страни“;
 5. Генератор на бизнес модели за устойчиво използване на потенциала на природното и културното наследство в трансграничния регион;
 6. Изработени платформа и мобилно приложение „QuesTour”;
 7. Изработени 3 сценария за Quest Tours;
 8. Дигитализирано съдържание, включително изработени 3 тематични видеа;
 9.  Организирани 3 тематични Quest тура;
 10. Организирани онлайн обучителни курсове по устойчиво управление в туризма;
 11. Организирана работилница „Добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuesTour”;
 12. Организирано състезание по разработване “QuesTour” за младежи;
 13. Организиран фестивал “QuesTour”.

Основните целеви групи, които ще се възползват от резултатите и продуктите на проекта са: Жители на трансграничния регион, покриващ 6 области в България, 7 области в Сърбия; Туристически организации/предприятия/сдружения в региона; Младежки организации.

Фейсбук: https://www.facebook.com/QuestourProject

Уеб сайт: https://questour-project.eu/bg/

Приложение за Андроид: https://play.google.com/store/apps/details?id=questour.com

Публикации: https://www.actualno.com/scene/transgranichen-festival-vyv-vraca-shte-pokaje-kulturata-obichaite-i-tradiciite-ot-dvete-strani-na-bylgaro-srybskata-granica-news_1613238.html

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се използват технологии за виртуална реалност за развитие на туризма, чрез създаване на отворени туристически услуги на база виртуална реалност, базирани на обучение и повишен капацитет сред местни заинтересовани лица.

Дейности по проекта: Разработване на Пътеводители за виртуална реалност за Windows, уеб, приложение за мобилни телефони, очила за виртуална реалност; Организиране на обучение по виртуална реалност - средно ниво; Организиране на обучение по виртуална реалност - ниво напреднали; Обособяване на точки за достъп до продукти от виртулна реалност с ВР очила; Провеждане на конференция за виртуална реалност в покрепа развитието на туризма.

Резултати: Разработени 2 виртуални Пътеводителя за промоция на 2 трансгранични туристически обект за Уиндоус, уеб, мобилно приложение за телефони, очила за виртуална реалност; Обособени 4 точки за виртуална реалност; Създаден капацитет у 25 местни ентусиаста за развитие на продукти за виртуална реалност; Разработен и поддържан сай за виртуална реалност в полза на туризма и съответната кампания за обществено мнение.


Полезни материали:
Учебник „Фотография и камера“ на Български език:
http://virtualreality212ipa.com/…/Publikacija%20Bugarski…
Учебник „Фотография и камера“ на Сръбски език:
http://virtualreality212ipa.com/…/Manual%20na%20srpskom…
Полезни линкове:
Website: http://virtualreality212ipa.com/
Facebook page: Virtual reality for education and tourism development
YouTube videos:
https://www.youtube.com/watch?v=WDSj0sq3-0w
https://www.youtube.com/watch?v=Pfbo0LXtaGk
https://www.youtube.com/watch?v=4dnjd_CRfxg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=uT7IttZcMyU…
https://www.youtube.com/watch?v=voZSTtj2v2g…
https://www.youtube.com/watch?v=PhwYG1uYKV8…
https://www.youtube.com/watch?v=rVrZfZ4WBdM…
https://www.youtube.com/watch?v=WDSj0sq3-0w…
https://www.youtube.com/watch?v=8G8uCQQiSdA…
 

Partners

Страници

Subscribe to 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)