1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е популяризиране на културно-историческото наследство на граничния район Ражань и Бобов дол, подпомагане на местната общност и културните центрове в усилията им за запазване на културното наследство и подкрепа за трансграничния културен обмен.

Планирани дейности:

 1. Разработване на обща стратегия за насърчаване на трансграничното културно сътрудничество между Ражань и Бобов дол;
 2. Доставка на оборудване за община Ражань;
 3. Доставка на оборудване за община Бобов дол;
 4. Организиране на културен фестивал в община Ражан;
 5. Организиране на културен фестивал в община Бобов дол;
 6. Разработване на каталог с фолклорните и обредни традиции на община Ражан;
 7. Разработване на каталог с фолклорните и обредни традиции на община Бобов дол.

Очакваните резултати по проекта включват развита обща стратегия за трансгранично културно сътрудничество и насърчаване на устойчивото използване на природното и културно наследство между Ражань и Бобов дол, доставено озвучително, сценично и музикално оборудване в двете общини, два тридневни фестивала, както и изготвяне на каталог за фолклора, ритуалите и традициите на Ражань и Бобол Дол.            

Целевите групи по проекта включват местни заинтересовани лица от културни и читалищни центрове, художествени, танцови, фолклорни и театрални клубове, занаятчии, доброволци и туристически агенции от двете общини.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цел: Да се повиши информираността на населението на Бор и Видин за ветроходния туризъм по Дунав; младите хора от трансграничния регион да придобият умения за плаване с ветроходни лодки и да се създаде и популяризира нов туристически продукт - Ветроходство по Дунав.

Дейности: Създаване на технически капацитет за ветроходство по Дунав; Провеждане на информационна кампания в местни училища и университети; Трансгранични обучения по ветроходство за младежи; Фестивал на ветроходството по Дунав; Кампания за публичност и популяризиране; Организиране на семинари за маркетинг на нов туристически продукт - ветроходство по Дунав.

Резултати: 2 информационни кампании в местни училища и университети за 200 младежи от двете страни на границата; 2 семинара за маркетинг на новия туристически продукт - ветроходство по Дунав, организирани във Видин и Долни Милановац с 40 участника всеки; 2 обучения по ветроходство за 50 участника оттрансграничния район; 1 фестивал на ветроходството за 150 участника.

Полезни линкове:

Уебсайт: https://sailingonthedanube.com/                                                      

Facebook страница: Ветроходство по Дунав, Sailing on the Danube

YouTube видеа: https://www.youtube.com/watch?v=exsgkWloe0c

https://www.youtube.com/watch?v=lHppPBXmSCU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=LN51rXaWguQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eu6JS4lwXyqYjKpPh5AV1_qmm9wmMxqUTee-0-dQYhGdWThfTkNhFp84

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да повиши качеството на туристическите продукти и услуги в трансграничния регион и да развие нови чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред младите хора.

Дейности:
1. Проучване „Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансгранияния регион“;
2. План за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма;
3. Специализирано обучение за млади предприемачи в туризма;
4. Онлайн платформа за бизнес консултации и стартиращи предприятия в туризма;
5. Събитие за създаване на мрежа от млади предприемачи в туризма.

Очаквани резултати:
1. Проведено проучване сред 100 ключови заинтересовани страни за нуждите и предизвикателствата в туризма по отношение на човешките ресурси, качеството на услугите и предприемачеството. Организирана кръгла маса с 30 участници. Разработен триезичен доклад за проучването „Възможности и предизвикателства за предоставяне на качествени туристически услуги и продукти в трансграничния регион“;
2. Разработен план за действие за насърчаване на предприемачеството в туризма, основан на горепосоченото проучване и 3 фокус групи с по 20 участника, провеждани в Кюстендил, Видин и Пирот;
3. Проведено обучение на 45 млади предприемачи по туризъм;
4. Разработена онлайн платформа STEPS за предоставяне на активни образователни инициативи и консултации за стартиращи фирми в туризма;
5. Създадена мрежа от млади предприемачи в областта на туризма - STEPS.

Целеви групи:
- Студенти и безработни в трансграничния регион;
- Заинтересовани страни – представители на бизнеса, институции, власти, НПО в трансграничния регион;
- Населението на трансграничния регион;
- Туристи / посетители на трансграничния регион.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се популяризира нематериалното културно наследство (НМК) на двата региона чрез използването на съвременни ИКТ технологии. Специфични цели: да се повиши информираността на целевите групи за НМК ; да се създаде унифицирана ТГС база данни за НМК и да се създадат предпоставки за създаване на нови туристически продукти за нематериално културно наследство.

Дейностите по проекта са: 1.Избор на най - добрите 100 елемента от нематериалното културно наследство в региона на Видин и Зайчар; 2.Изготвяне на теренно проучване на нематериалното културно наследство в региона на Видин и Зайчар; 3.Видео презентация на 100-те най - добри елементи на нематериалното културно населдство; 4.Разработване на е-платформа за нематериално културно наследство от региона на Видин и Зайчар; 5.Обучение на тема "Как да създадем туристически продукт от нематериланото културно населдство"; 6.Обучение на тема "ИКТ като инструменти за промоциране на НМК; 7.Фестивал "Дигитално нематериално културно наследство" в региона на Видин и Зайчар; 8.Хепънинг във Видин за промоциране на нематериалното културно наследство.

Резултати по проекта са: 1: Промоциране на нематериалното културно наследство Резултат 2: Създадена унифицирана ТГС е-платформа с база данни за нематериалното културно наследство Резултат 3: Повишена информираност в трансграничната област за нематериалното културно наследство, което създава предпоставки за създаване на нови туристически продукти.


Полезни линкове:
Интернет страница: www.digitalich-bgrs.info
Фейсбук страница: Nematerijalna kulturna baština Zaječarskog okruga
Карта на нематериално културно наследство в Сърбия: https://www.digitalich-bgrs.info/index.php/ich/ich-map

Карта на нематериално културно наследство в България: https://www.digitalich-bgrs.info/index…/ich/ich-map-bulgaria

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът е насочен към опазване на културното наследство и обичаи в трансграничния регион чрез съвместни действия, повишаване на осведомеността за въздействието на културата върху ерозията на границите, подобряване на туристическото предлагане в трансграничния регион, повишаване на капацитета на местните участници и популяризиране на туристическото предлагане чрез провеждане на събития в граничния район.

Основните дейности по проекта са:

 1. Организиране на събитие „Вурдияда“;
 2. Проучване „Подобряване на туристическия потенциал на Бабушница и ТГ област;
 3. Проучване „Бъдещето на „Вурдияда“;
 4. Дейности по публичност;
 5. Организиране на финална конференция.

Резултати: Събитието „Вурдияда“ проведено в нов формат, с по-голям брой участници, по-големи ползи за местните бюджети, по-големи средства за култура и опазване на наследството; 2 проведени проучвания на теми „Подобряване на туристическия потенциал на Бабушница и ТГ област“ и „Бъдещето на „Вурдияда“; реализирани дейности по публичност и организирана една финална конференция. Целевата група на проекта е цялото население в граничния район, както и гостите, присъствали на събитията. Директните участници в реализацията на проекта са хората, които са част от управлението на община Бабушница и партньори от България, както и участници от областта на културата. Дългосрочните бенефициенти на проекта ще бъдат жителите на трансграничния регион и местните власти.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е създаването на Мрежа "Младите художници за устойчиво развитие" чрез инвестиции в изкуство, проучвания, стратегически мерки и организиране на мрежови мероприятия.

Дейности по проекта: Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Медиана; Доставка на оборудване за подобряване на туристическата привлекателност на Монтана; Изследване на присъствието на изкуството и културата в живота на младите хора; Философия на изкуствата - курсове по типове художествено изразяване (местни и европейски през вековете); Поезия на живо - платформа за взаимодействие между различни артисти; Обратно към корените: танцово събитие; Мрежа "Млади творци за устойчиво развитие"; Организиране на съвместен семинар "Европа, както ние (не) я познаваме" за целите на по-доброто познаване на младите хора на собствената им история и перспективата за бъдещо развитие; разработване на уеб платформа.

Резултати: Предоставено оборудване, необходимо за активно насърчаване и подпомагане на културния живот в Медиана и Монтана, както и за разнообразяването му, за да бъдат посрещнати адекватно нуждите на гражданите и туристите; проведено изследване за наличието на изкуство и култура в живота на младите хора; Предоставен алтернативен източник на информация по въпросите на културата, способен да провокира творческия интерес на младите хора; засилени знания на младежите относно културната проблематика; Обединени изкуства / художници за целите на устойчив растеж; Изградена перспектива за бъдещо сътрудничество по различни проекти за устойчиво културно развитие на региона сред местната младеж; засилено културно съзнание на участниците и разширено познаване на различните форми на изкуство, практикувани в региона. ; установено взаимно разбирателство и диалог на уважение между участниците от двете страни на границата.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да подкрепи развитието на човешките ресурси в областта на туризма в трансграничния район.

Планирани дейности:

 1. Разработване на програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
 2. Разработване на модули за електронно обучение по туризъм и съдържание за повишаване на знанията и практическите умения на ЧР в областта на туризма;
 3. Проектиране и разработване на платформа "Е-обучение по туризъм", включваща Е-готварска библиотека, "Електронна библиотека за напитки";
 4. Демонстрация на платформата за електронно обучение по туризъм;
 5. Две съвместни обучения за човешките ресурси "Добри практики в управлението на устойчивия туризъм" и "Традиционни ястия и напитки в общия трансграничен регион";
 6. Финално трансгранично събитие за споделяне на опит и добри практики.

Основни резултати:

 1. Разработена програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
 2. Разработена от платформа за туризъм Е-обучение с 3 главни секции - Е-обучение модули и съдържание, електронна готварска библиотека; Електронна библиотека за напитки;
 3. Организирани 2 демонстрационни дни;
 4. Организирани 2 съвместни обучения по въпросите на човешките ресурси;
 5. Изпълнено 1 финално трансгранично събитие за споделяне на опит и най-добри практики.

Целеви групи по проекта са:

 1. МСП, работещи или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (собствениците на хотели и ресторанти, частни квартири, заведения за бързо хранене, сладкарски изделия, пекарни, производители на храни, включително фермери и др.);
 2. Туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;
 3. Организации за подкрепа на бизнеса, НПО, браншови асоциации и други организации, които осъществяват своята дейност във връзка с развитието на туристическата индустрия;
 4. Образователни институции от граничния регион като университети, технически висши училища (с туристически профил), организации за обучение и професионално обучение.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е повишаване капацитета на членовете на трансграничната асоциация "Душата на Балканите" и организиране на съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови туристи.

Дейности по проекта: 1. Проучване за нуждите и очакванията на туристите в трансграничния регион; 2. Укрепване на капацитета на доставчиците на туристически услуги и винопроизводителите, за да отговорят по-добре на пазарните изисквания; 3. Семинари за Ръководството на винен маршрут "Душата на Балканите"; 4. Организиране на трансгранично оценяване на вино; 5. Организиране на трансграничен панаир  на виното във Видин; 6. Подобряване на познанията за дегустацията на виното чрез обмен на най-добри практики; 7. Разработване на Наръчник за въвеждане на интернет маркетинг във винения туризъм; 8. Обучение за въвеждане на социални медии във винен туризъм.

Резултати: Р1: Повишаване на капацитета на членовете на трансграничната асоциация "Душата на Балканите"; Р2: Укрепване на трансграничната марка "Душата на Балканите" чрез въвеждане на годишни награди за най-добро вино "Душата на Балкана"; Р3. По-добре промотиран винен маршрут "Душата на Балканите " чрез предлагане на подобрени услуги и използване на нови информационни технологии; Р4. Организиране на съвместни мероприятия за по-добро промотиране и привличане на нови туристи.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е насърчаване на туристическия потенциал на трансграничния регион чрез устойчиво използване на природни, културни и исторически ресурси, включвайки местните общности и доставчиците на туристически услуги.

Специфичните цели на проекта са: Повишаване на осведомеността за устойчиво и отговорно туристическо развитие в трансграничния регион; Насърчаване на разпознаването на дестинацията чрез съвместни дейности по опознаване на природните, културните и историческите ресурси; Укрепване на културното взаимодействие и работа в мрежа сред местните общности; Създаване на интерактивна среда за сътрудничество и дейности за изграждане на капацитет в туризма и подпомагащите индустрии.

Планирани дейности:

 1. Генератор на Бизнес Модели (ГБМ) за устойчиво използване на потенциала на природното и културното наследство в трансграничния регион, чрез включването на местни заинтересовани страни;
 2. Quest Tours – иновативнo популяризиране на природното и културното наследство в трансграничния регион;
 3. Изграждане на онлайн платформа – „www.QuesTour.eu“ и мобилно приложение;
 4. Онлайн обучения по устойчиво управление на туризма;
 5. Уъркшоп „Добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuesTour”;
 6. Състезание по разработване "QuesTour” за младежи;
 7. Фестивал “QuesTour”.

Резултати по проекта:

 1. Скициране на ресурсите и нематериалното наследство в трансграничния регион;
 2. Информационни листове на тема „Наследство“;
 3. Анализ на готовността на местните общности, предприятията/бизнеса и властите да допринасят за популяризирането на идентифицираните ресурси;
 4. Информационни листове „Заинтересовани страни“;
 5. Генератор на бизнес модели за устойчиво използване на потенциала на природното и културното наследство в трансграничния регион;
 6. Изработени платформа и мобилно приложение „QuesTour”;
 7. Изработени 3 сценария за Quest Tours;
 8. Дигитализирано съдържание, включително изработени 3 тематични видеа;
 9.  Организирани 3 тематични Quest тура;
 10. Организирани онлайн обучителни курсове по устойчиво управление в туризма;
 11. Организирана работилница „Добри практики в устойчивото развитие на туризма и подходът „QuesTour”;
 12. Организирано състезание по разработване “QuesTour” за младежи;
 13. Организиран фестивал “QuesTour”.

Основните целеви групи, които ще се възползват от резултатите и продуктите на проекта са: Жители на трансграничния регион, покриващ 6 области в България, 7 области в Сърбия; Туристически организации/предприятия/сдружения в региона; Младежки организации.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се използват технологии за виртуална реалност за развитие на туризма, чрез създаване на отворени туристически услуги на база виртуална реалност, базирани на обучение и повишен капацитет сред местни заинтересовани лица.

Дейности по проекта: Разработване на Пътеводители за виртуална реалност за Windows, уеб, приложение за мобилни телефони, очила за виртуална реалност; Организиране на обучение по виртуална реалност - средно ниво; Организиране на обучение по виртуална реалност - ниво напреднали; Обособяване на точки за достъп до продукти от виртулна реалност с ВР очила; Провеждане на конференция за виртуална реалност в покрепа развитието на туризма.

Резултати: Разработени 2 виртуални Пътеводителя за промоция на 2 трансгранични туристически обект за Уиндоус, уеб, мобилно приложение за телефони, очила за виртуална реалност; Обособени 4 точки за виртуална реалност; Създаден капацитет у 25 местни ентусиаста за развитие на продукти за виртуална реалност; Разработен и поддържан сай за виртуална реалност в полза на туризма и съответната кампания за обществено мнение.

Partners

Страници

Subscribe to 1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)