Чист и зелен живот

Код на проекта:CB007.1.32.224
Покана:CB007.1
Приоритет:3.2 Опазване на природата
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):18
Стойност на договора:586958.62 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.05.2018
Област на въздействие:085 - Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Проектът е създаден, за да стимулира опазването на околната среда в региона Кула-Княжевац чрез съвместни инициативи за премахване на нерегламентираните сметища и изграждане на еко нагласа в трансграничното общество. Ще бъдат приложени както смекчаващи, така и превантивни мерки, за да се повиши капацитета и честотата на сметопочистване, да се намали обема на депонирания общински болук, да се предизвика поведенческа промяна в трансграничното общество по отношение на изхвърлянето на болклука.

Проектът цели да премахне първопричините за формирането на нерегулирани смеища и подобряване на управлението на общинските отпадъци чрез доставка на модерно оборудване, за да се повиши капацитета за сметосъбиране, чрез обмяна на ноу-хау и внедряване на добри европейски практики, чрез съвместен план за управление на отпадъците в региона Кула-Княжевац, чрез организиране на дискусии, кръгла маса и обществени дебати, чрез повишаване на информираността на всички нива относно важността на личния и обществен принос за опазване на околната среда в региона Кула-Княжевац. Ще се създаде трансгранична еко инициатива "Моя зелен дом", която ще приканва всички жители да участват в почистването на нерегулираните сметища и разпиления боклук. Специално внимание ще се обърне на младежите чрез съвместна училищна кампания, която да създаде еко нагласа в следващото поколение. 

Резултатите от проекта ще включват: 3 съвместни интервенции, адресиращи опазването и въстановяването на трансграничните екосистеми, 5 съвместни инициативи за повишаване на информираността и образоваността в областта на опазване и възстановяване на природата, биоразнообразието и прилежащата територия, 3 инициативи за повишаване на капацитета (обмяна на опит и ноу-хау) по отношение на устойчиво използване на природните ресурси.

Уебсайт на проекта: http://www.cglife.eu/bg/ 

Partners

Водещ партньор
Община Кула
Партньор 2
Общинско комунално дружество „Стандарт" - Княжевац