Инвестиция в здравето и просперитета на младежта в Българо-Сръбския регион

Код на проекта:CB007.1.21.040
Покана:CB007.1
Приоритет:2.1 Умения и предприемачество
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:593684.01 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:055 - Other social infrastructure contributing to regional and local development
Резюме на проекта:

Главната цел на проекта е да създаде атрактивна училищна среда за развитието на юношите в областите Перник и Нишава. Конкретните цели са, да се подобри физическата среда за спорт, физическо възпитание и извънкласни дейности в Ниш и Перник, да се развие и приложи иновативна програма за извънкласни дейности, която ще спомогне превенцията от затлъстяване, ще повиши желанието на учениците да продължат образованието си и ще подобри формалното образование, да изгради капацитет на учителите и други експерти в образователния процес, като диверцифицира методите им.

В рамките на изпълнение на проекта ще бъде разработена иновативна програма за извънкласни дейности за развитие на предприемачески умения чрез спорт. Ще бъдат извършени строителни дейности в град Перник за подобряване на съоръжения на открито и атрактивността на Професионалните гимназии – ПГ по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ и ПГ по енергетика и минна промишленост „Хр. Ботев“. Ще бъдат извършени строителни дейности на съоръжения на открито в Црвени Крст и за повишаване атрактивността на: Колеж по приложни технически науки, Техникум по механика „15ти май“, Техникум по транспорт „12 февруари“, Техникум по строителство „Наймар“ в Ниш. Ще се организира съвместно обучение за учители по физическо възпитание, както и на други експерти, за прилагане на иновативната програма за извънкласни дейности, която ще стартира пилотно в Перник и Ниш. 

Общо ще бъде подобрена площ от 9205 кв.м. Повишаването атрактивността на учебната среда и осигуряването на възможности за извънкласни дейности ще повишат мотивацията на младите хора да продължат своето образование и ще подобри физическото състояние на над 3634 ученика в рамките на проекта. Дългосрочен позитичен резултат ще бъде наблюдаван върху 430 учители и други служители в 6 училища чрез подобряване на физическата инфраструктура и повишаване на техния капацитет. 

Partners

Водещ партньор
Градска община Цървени кръст, Гр. Ниш
Партньор 2
Областна администрация - Перник