Магията на синергиите

Код на проекта:CB007.2.12.002
Покана:CB007.2
Приоритет:1.2 Трансграничен туристически продукт
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:196134.17 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:13.03.2020
Крайна дата на проекта:03.08.2021
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Целите на проекта са:
- Да се създаде синергичен ефект от съвместното влияние на участниците в туризма в областта на свързването на фестивали, разработване на общи политики за развитие на туризма и нови туристически продукти в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац;
- Да се проведат маркетингови дейности, насочени към туристическите оператори и доставчиците на туристически услуги за популяризиране на новите съвместни туристически продукти (нови фестивали);
- Да се повиши капацитета на туристическите участници в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац за прилагане на модел за устойчиво развитие на туризма чрез споделяне на най-добри практики, опит и „ноу-хау“.

Дейностите по проекта са:
1. Диагностика на веригата за създаване на туристическа стойност – кабинетно и полево проучване на трансграничния район и 60 участника в туризма;
2. Разработване на обща стратегия за устойчив туризъм в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац;
3. Разработване на обща програма за устойчив туризъм в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац;
4. Разработване на два нови трансгранични туристически продукта и популяризирането им със съвместни партньорски мероприятия;
5. Организиране на гастрономически фестивали: „Лесковачка скара“ в Елин Пелин и „Ден на шопския фолклор“ в Лесковац;
6. Разработване на рекламен инструмент за електронния маркетинг (е-маркетинг) – съвместна платформа за интелигентен туризъм;
7. Организиране на обща кръгла маса за обмен на добри практики в развитието на туризма.

Очаквани резултати:
1. Завършено проучване за диагностика на веригата за добавена стойност тук и направена оценка на ресурси и фактори на бизнес средата за разработване на фестивали и други специфични туристически продукти в Елин Пелин и Лесковац;
2. Разработена обща стратегия за устойчив туризъм в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац тук;
3. Разработена обща програма за устойчив туризъм в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац тук, включително оперативна програма, 10 концепции на проекти, обща програма за мониторинг, инструментариум за устойчив туризъм и електронно ръководство за европейско финансиране за туристическия сектор;
4. Разработени два нови трансгранични туристически продукта – „Лесковачка скара“ в Елин Пелин и „Ден на шопския фолклор“ в Лесковац. Организирани две общи партньорски мероприятия за тяхното популяризиране сред туроператори и доставчици на туристически услуги;
5. Проведени гастрономически фестивали: „Лесковачка скара“ в Елин Пелин и „Ден на шопския фолклор“ в Лесковац с участието на над 1000 посетители;
6. Разработена обща платформа за интелигентен туризъм като маркетингово рекламно средство за туристически продукти тук;
7. Организирана съвместна кръгла маса за обмен на добри практики в развитието на туризма с 40 участници.

Целевите групи са:
- Местни власти и организатори на фестивали - вземащи решения;
- Туристически участници: представители на местни културни, образователни институции, туристически организации, общински администрации, организатори на фестивали, туристически агенции, хотели, ресторанти, МСП, организации за подкрепа на бизнеса и НПО;
- Туристически оператори и доставчици на туристически услуги;
- Млади хора (доброволци интервюиращи / изследователи на фестивалите);
- Широка общественост - местно население и туристи.

ФБ страница: https://www.facebook.com/ObshtinaElinPelin

Google апликация: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bgrs.synergies

Apple апликация: https://www.apple.com/app-store/

Partners

Водещ партньор
Община Елин Пелин
Партньор 2
Туристическа организация Лесковац
Партньор 3
Център за развитие - Ябланица, Пчиня окръзи