Преместване на границите за добровлочеството

Код на проекта:CB007.1.22.039
Покана:CB007.1
Приоритет:2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:144493.53 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.02.2018
Област на въздействие:109 - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се създадат условия за устойчиво сътрудничество в трансграничния регион, за увеличаване на участието на младите хора в живота на общността чрез социално доброволчеството. Специфична цел на проекта е създаването на мрежа от доброволчески центрове в целия граничен район и развитието на младежкото доброволчеството в социаните дейности, постигнато с помощта на устойчивото партньорство.

В рамките на проекта ще се направи изследване на ситуацията и нуждите от социално доброволчеството в българо-сръбския граничен регион и в двете страни. Ще бъде разработена и приложена обща методология за социално доброволчество в целия граничен район. Местните организации ще бъдат номинирани за доставчици на доброволчески услуги в местните общности на трансграничния район. 10 местни неправителствени организации ще бъдат развити като доброволчески центрове. Ще бъде доставено основно техническо оборудване на доброволческите центрове от двете страни. Ще се проведе обучение за лидери на доброволчески центрове в Сърбия - 20 младежи ще бъдат подготвени за обучение и супервизия на доброволческия труд. Ще бъде организирано обучение на доброволци, с предоставяне на възможност за практика в сферата на социалните услуги/организации – апробативен период - 160 млади доброволци ще се подготвят и ще практикуват социално доброволчество в техните общности. Предвижда се и доброволчески обмен ва трансгранично доброволчество – ще бъде създадена трансгранична мрежа за социално доброволчество. На заключителен форум ще се направи оценка на резултатите от проекта. Ще бъде създадена уеб платформа за трансгранично доброволчество.

Partners

Водещ партньор
Тимочки младежки център
Партньор 2
Свободен младежки център