Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на Общините Сурдулица и Правец

Код на проекта:CB007.1.11.151
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:629755.52 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е разнообразяване на туристическия продукт в трансграничния регион на общините Сурдулица и Правец чрез повишаване на туристическата атрактивност и конкурентоспособност на обекти в двете общини и осигуряване на широк достъп до информация за реновираните обекти, чрез по-добро използване на природното и културно-историческо наследство и свързаната с тях инфраструктура.

По време на изпълнението на проекта ще се проведе обучение на тема "Повишаване атрактивността на туристическите обекти". Ще се създадат условия за обмяна на опит за интерпретация на нови/реновирани туристически атракции. Ще бъдат реконструирани 4 културно-исторически обекта.  Градският парк в Сурдулица ще се реконструира и превърне в туристическа атракция. В с. Видраре ще се направи консервация, реставрация, реконструкция и експониране на музейни обекти - старо класно училище от 1848 г. и Туняковски хан от 1820 г., а в с. Осиковица - Консервация и експониране на църква "Света Богородица" от XIV век и останки от по-ранни сгради пред нея. Ще бъдат подготвени и реализирани музейни експозиции в Старото класно училище и Туняковски хан в с. Видраре. Ще бъде доставено оборудване за повишаване на туристическата атрактивност на обектите и осигуряване на достъп до тях. Широка информационна кампания, съвместна интернет страница и интерактивно информационно табло ще осигурят представяне и популяризиране на обектите. Трансграничния регион на Сурдулица и Правец ще се превърне в по-атрактивен и по-конкурентен и ще се осигури разнообразяване на туристическия продукт в трансграничната зона. 

Уебсайт на проекта: http://opengate-pravets-surdulica.com/

Partners

Водещ партньор
Община Сурдулица
Партньор 2
Исторически музей - Правец