Създаване на диагностични центрове за ортостатични и опорно-двигателни нарушения при деца в училищна възраст в Сърбия и България

Код на проекта:CB007.1.21.129
Покана:CB007.1
Приоритет:2.1 Умения и предприемачество
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:577397.61 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:24.11.2016
Крайна дата на проекта:23.11.2018
Област на въздействие:055 - Other social infrastructure contributing to regional and local development
Резюме на проекта:

Проектът цели да предложи интегрирано решение на нарастващото разпространение на ортостатични и опорно-двигателни нарушения /ООДН/ у децата в училищна възраст в трансграничния регион. Той предвижда създаването на устойчива трансгранична платформа за превенция и лечение на ООДН чрез регулярен скрининг, модерна диагностика и извънкласни пограми за подобряване на физическите умения и възпитание на навици за активен, здравословен живот.

Предвиждат се изграждането на два модерно оборудвани центъра за ортостатична и опорно-двигателна диагностика в градовете Княжевац и Видин, включващо ремонт и рехабилитация на сграден фонд, обзавеждане и доставка на диагностично оборудване от последно поколение. Центровете ще предлагат неинвазивни, радиационно-безопасни прегледи за деца в училищна възраст в региона. 
В рамките на проекта ще бъде направена диагностика на 2000 деца в училищна възраст (по два прегледа на всяко дете) и децата с установени ООДН ще бъдат подложени на таргетирана физиотерапия чрез изправителна гимнастика с продължителност 720 часа, съгласно методология, специално разработена за целите на проекта. 
Положителните резултати от възстановителната терапия ще бъдат демонстрирани по време на общо детско състезание във Видин, в което ще вземат участие 200 деца.

С цел повишаване на общественото внимание към разпространението и опасността от ООДН ще бъде организирана конференция в Княжевац. На същия форум ще бъде представен аналитичен доклад с препоръки за публични политики за устойчиво подобрение на физическите умения, благосъстоянието и качеството на живот на младите хора в трансграничния регион.

Уебсайт на проекта: http://sportforhealth.net/bg/

Partners

Водещ партньор
Спортна асоциация - Княжевац
Партньор 2
Община Видин