Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите

Код на проекта:CB007.1.11.349
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:589136.62 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:14.12.2017
Крайна дата на проекта:13.12.2019
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е създаване на предпоставки за развитието на устойчив туризъм; създаване на нови туристически дестинации; създаване на нови туристически продукти; засилване на туристическата конкуренция; промотиране на културния, исторически и природен потенциал, като база за туристическо развитие; интегриране на туристическия потенциал в Европейското пространство.

Проекта планира управление на проекта, двата екипа от Лом и Пантелей ще са отговорни за всекидневния мениджмънт, изпълнение, координация и мониторинг в двете страни; изпълнение на строителни дейности - ремонт и възстановявавне на Мултифункционален културен и туристически център, разположен на брега на река Дунав и прилежащата инфраструктура.Градска Община Пантелей ще реконструира 300 м. от пътя, който води до Церянската пещера и ще извърши рехабилитация на път, водещ до Манастира "Св. Йоан"; Съвместни дейности за промотиране на културното и историческо наследство и природните дадености в трансграничния регион. - създаване на нови тематични маршрути в Лом и Пантелей, Ниш; Съвместни дейности за изработване на промоциални материали и каталози "100 причини да бъдеш горд жител на Лом/Ниш"; Дейности по информация и публичност, включващи публикации в масмедиите и промотиране на проекта, и неговите резултати чрез банери и постоянни табели,както и други рекламни материали.

Проект ще помогне: формиран здрав екип; подобрена трансгранична комуникация; създаден Мултифунционален Културен и Туристически център в Лом; реконструиран път до Церянската пещера и рехабилитиран друг в Пантелей; създадени нови атрактивни тематични маршрути; зрелищно мероприятие на брега на река Дунав „Рибен фест“; екстремни посещения в Церянската пещера; 1000 луксозни каталога изработени; 800 дипляни с информация за културното и историческо наследство на Лом; 200 CDта за сръбския партньор и 200 брошури, промотиращи културно-историческото наследство; 8 публикации във вестници; 6 излъчвания; Обяснителни табели и билбордове за местата, където ще има реконструкция –7 общо;2 конференции за откриването в Лом и Ниш и 2 финални.

Partners

Водещ партньор
Община Лом
Партньор 2
Градска община Пантелей, Гр. Ниш