Виртуални предприятия

Код на проекта:CB007.1.21.378
Покана:CB007.1
Приоритет:2.1 Умения и предприемачество
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:144763.19 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:13.12.2016
Крайна дата на проекта:12.12.2017
Област на въздействие:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резюме на проекта:

Целта на проекта: Подкрепа на младите хора в придобиване на практически бизнес и предприемачески умения, които да им позволят да надградят образованието си и да подобрят икономическото си състояние. Това ще се постигне чрез разработване и изпълнение на инициатива за виртуално предприемачество, симулираща реална бизнес среда за предприемачи и служителите.

Планирани дейности: Създаване на споделено работно пространство YES - "Young Entrepreneurs Space"; Проектиране на съвместен триезичен уеб сайт; Разработване на база данни на потенциални стажанти; Избор на участници; Изготвяне на проучване и анализ на потенциала на трансграничния регион, за намаляване на младежката имиграция; Разработване на Ръководство за местна политика за предприемачество сред младежите; Разработване на софтуерен продукт "Виртуално предприятие"; Създаване на виртуални фирми за самостоятелна заетост; Съвместен семинар за P2P обучение и обмен сред участниците във виртуалното предприятие след курса; Разработване на ръководство - необходими документи за създаване на фирма; Презентация за ученици; Създаване на виртуални компании (заетост).

Резултатите от този проект ще предоставят на младите хора умения, знания, по-добър достъп до допълнителна заетост и възможности за образование по отношение на предприемачеството. В допълнение, проектът ще им осигури възможности за работа в мрежа и да се учат един от друг, което подпомага културата на учене, и по-добре подготвя младите да вземат активна роля в икономиката. А по-активна икономическа роля осигурява младежта с перспектива, че те биха могли да останат в собственото си село / град и да се реализират професионално, което намалява миграцията и, от своя страна, стимулира балансираното и устойчиво развитие на района.

Уебсайт на проекта: www.ipacbc-virtualenterprises.com

Partners

Водещ партньор
Фондация за развитие на Северозападна България
Партньор 2
Център за социални дейности - Пирот
Партньор 3
Център за развитие, подкрепа и инициатива "Новартис" - Пирот