Визия за развие на приключенски туризъм

Код на проекта:CB007.1.12.084
Покана:CB007.1
Приоритет:1.2 Трансграничен туристически продукт
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:185984.61 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:14.12.2017
Крайна дата на проекта:13.12.2018
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да повиши капацитета за устойчиво развитие на туризма в трансграничния район на Стара Планина. Специфични цели: въвеждане на ефективни механизми за устойчиво планиране и развитие на туризма; повишаване нивото на капацитет за управление и маркетинга в съответствие със съвременните тенденции в туристическия пазар; максимизиране на приходите от пътувания, които остават в местната икономика за укрепване на веригата от трансгранични доставчици.

В рамките на проекта е предвидено да бъдат извършени изследване на природните и културни ресурси за развитие на приключенски туризъм в Стара Планина; пътна карта за развитие на приключенски туризъм в Стара Планина; международна конференция за устойчив и приключенски туризъм; семинар за развитие на туристически продукти; семинар за управление и маркетинг на събития; състезание по ориентиране с няколко вида приключенски туризъм; разработване на уеб-страница и мобилно приложение за състезанието; закупуване на оборудване за провеждане на състезанието; 9изработка на каталог за приключенски туризъм; изработка на рекламен филм за приключенски туризъм.

Проектът ще спомогне за подобряването на условията за развитие на приключенски туризъм в транс-граничния район на Стара Планина, като, чрез стратегически инструменти, улесни диалога между заинтересованите страни и повиши капацитета за управление на дестинацията. Основни продукти са анализът на ресурсите и пътната карта за развитие на приключенски туризъм, международната конференция за устойчив и приключенски туризъм, развитието на конкретен туристически продукт - състезание по ориентиране, съчетано с видове приключенски туризъм, интернет страница и мобилно приложение, както и каталог и филм, рекламиращи приключенския туризъм в района на проекта.

Уебсайт на проекта: http://advision.one

Partners

Водещ партньор
Сдружение „Регионални партньорства за устойчиво развитие – Видин“ (РПУР - Видин)
Партньор 2
"Духът на Балкана"
Партньор 3
Сдружение "Асоциация Автентична България"
Партньор 4
Туристическа организация на община Княжевац