Предварително известие за обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“

31.03.2020

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, в качеството си на Управляващ орган, съобщава за предстоящо обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Предварителното информационно известие за обществената поръчка е публикувано в базата данни TED - допълнение към Официален вестник на Европейския съюз (OJ/S) и е достъпно в http://ted.europa.eu под номер 2020 / S 064-153115, както и в прикачения файл.

**Предварителното информационно известие служи само за информация. Съгласно действащите европейски директиви, уреждащи обществените поръчки, възлагащите органи са длъжни да публикуват известие за възлагане на обществена поръчка в рамките на сроковете, определени в PRAG.

Facebook icon
Twitter icon