Анкета за всички заинтересовани: Вашето мнение е важно за нашата Програма!

17.10.2018

Управляващият орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 година Ви кани най-учтиво да участвате в анкетата за мониторинг на индикаторите за резултат на програмата, които се използват за измерване постигането на нейните цели. Проучването ще бъде отворено за всички заинтересовани до 20 ноември 2018 г.

Вашият принос е много важен в този процес и затова Управляващият орган разчита на активното Ви участие в анкетата. Въпросниците са публикувани и на сръбски и английски език, така че Управляващият орган ще оцени високо и включването на Вашите партньори в проучването.

Моля, попълнете по един въпросник за всеки индикатор.

Въпросниците са налични на следните линкове:

Въпросник 1 - Индикатор за резултат 1.2.1 „Повишено равнище на съвместните и интегрирани подходи към устойчиво развитие на туризма в трансграничния район“

http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/indikator-za-rezultat-121-povisheno-ravnish...

Въпросник 2 - Индикатор за резултат 1.3.1 “Повишено ниво на включване на общността и на осведомеността относно устойчивото развитие на туристически ресурси в трансграничния регион“

http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/indikator-za-rezultat-131-povisheno-nivo-na...

Въпросник 3 - Индикатор за резултат 2.1.1 „Равнище на удовлетвореност на младите хора от възможностите за професионална и социална реализация в трансграничния регион“

http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/indikator-za-rezultat-211-ravnishte-na-udov...

Въпросник 4 - Индикатор за резултат 2.2.1 „Повишаване нивото на участие на младите хора в мрежи за сътрудничество през границата“

http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/indikator-za-rezultat-221-povishavane-nivot...

Въпросник 5 - Индикатор за резултат 3.1.1 “Повишено ниво на готовност за управление на рисковете с транснационално измерение”

http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/indikator-za-rezultat-311-povisheno-nivo-na...

Въпросник 6 - Индикатор за резултат 3.2.1 “Повишен капацитет за опазване на околната среда и устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион“

http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/indikator-za-rezultat-321-povishen-kapacite...

Благодарим Ви за участието и подкрепата в тази важна инициатива!

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Екипът на Управляващия орган

Facebook icon
Twitter icon