Пето присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020

17.01.2018

Днес,  17.01.2018 г. в гр. София се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС, председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съпредседателствано от Михаило Дашич - помощник-министър на европейска интеграция на Република Сърбия.

Членовете на комитета разгледаха и одобриха следните основни документи:

  1. Пакета документи за кандидатстване по втората Покана за набиране на проектни предложения, включващ Насоките за кандидатстване и критериите за подбор на проекти;
  2. Правилата за оценка на проектни предложения.

На заседанието беше представен напредъкът на изпълнението на  Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020, както и напредъкът по приключването на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2007-2013 г.  

Съвместният комитет за наблюдение взе решение втората Покана за набиране на проектни предложения да бъде отворена на 22 януари 2018 г. за набиране на проекти по трите приоритетни оси на Програмата: Приоритетна ос 1. „Устойчив туризъм“, Приоритетна ос 2. „Младежи“ и Приоритетна ос 3. „Околна среда“.

Facebook icon
Twitter icon