Седмо заседание на Съвместния комитет за наблюдение по трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 в София

11.11.2019

На 8 ноември 2019 в град София се проведе Седмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Заседанието беше председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и и съ-председателствано от  Валентина Видович, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.     

Г-жа Магали Леноел, представител на Европейската комисия, Генерална дирекция Регионална политика и урбанизация, изрази задоволството си от напредъка в програмирането и благодари на Съвместния секретариат за две много интересни посещения на проекти, изпълнявани по програмата, съответно в Ботевград и Правец, които и направиха силно впечатление. Първият проект е насочен към младежкото, а вторият проект, обхваща реставрацията и реконструкцията на възрожденски хан и старо класно училище. Г-жа Леноел изрази задоволството си от постигнатите резултати. Тя заяви, че това са проекти, които могат да бъдат давани като добри примери за постигната устойчивост и с фокус към хората.

По време на срещата беше представен напредъка по изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, както и планът за действие за изпълнение на препоръките, разработени в окончателния доклад за „Оценка на изпълнението на Програми за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП 2014-2020 г., управлявани от Република България”. Присъстващите бяха информирани относно напредъка в програмирането за 2021-2027 г.

Бяха представени основни етапи на изпълнение през предходната година, анализ на проектите и бенефициентите по първа покана за тип и за регион, брой проекти по покана и по приоритетна ос, постигане на показатели, мерки за информация и публичност, както и финансовият напредък по приоритетна ос.

Представени са оценка на изпълнението и идентифицирани начини за подобряване на дейностите по програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП, както и констатации и препоръки, свързани с ефективността и ефикасността на програмата, на системата за управление на програмата, уместност, последователност и допълване на целите на Програмата, ефективността и ефикасността на комуникационната стратегия.

Facebook icon
Twitter icon