Шесто заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020

27.11.2018

На 26 ноември 2018 в град Пирот се проведе Шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата Interreg - ИПП ТГС България-Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС. Заседанието беше председателствано от Валентина Видович, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия и съ-председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България.  

По време на срещата беше представен напредъка по изпълнението на Програмата ТГС Interreg -ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020, както и резултатите от оценката  по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата. Членовете на Съвместния комитет за наблюдение одобриха списъка с проектни предложения  за финансиране по Втората покана за набиране на проектни предложения. 

От 235 получени проектни предложения, 171 са преминали оценката за административно съответствие и оценката за допустимост. Въз основа на резултатите от класирането, бяха предложени за финансиране общо 41 проектни предложения  на обща стойност 12 712 316,27 евро, както следва: 

  • По Приоритетна ос 1  - Устойчив туризъм са предложени за финансиране 15 проектни предложения на обща стойност 3 497 611,23 евро; 
  • По Приоритетна ос 2 – Младежи са предложени за финансиране 9 проектни предложения на обща стойност 1 328 962,92  евро; 
  • По Приоритетна ос 3 – Околна среда са предложени за финансиране 17 проектни предложения на обща стойност 7 885 742,12  евро.

Списък с проектните предложения, предварително одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение можете да намерите ТУК.

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от оценката и присъдените точки, посредством официални писма.

25 проектни предложения са от тип „ меки мерки“, а 16 са в групата на инвестиционните проекти. Общо 49 са проектните партньори от България и 44 от Сърбия, като 25 от водещите партньори са български, а 16 са сръбски. 

Графиката представя разпределението на проектните партньори по видове организации:

99 проектни предложения са включени в списъка с резерви подредени по точките, получени по време на техническата оценка и оценката на качеството. 

Беше обсъден и одобрен мандат на Управляващия орган за предварително договаряне с одобрените към момента проекти. В края на 2018г. и началото на 2019г. ще бъдат проведени процедури по предварително договаряне, които включват: проверки на място за инвестиционните проекти, проверка за наличие на двойно финансиране,  проверка за наличие на държавни помощи за българските партньори, оптимизация на бюджета и подготовка на договорите за финансиране. 

След приключване на заседанието, членовете  на Съвместния комитет за наблюдение посетиха крепостта „Кале“ в гр.Пирот,  която е реконструирана по проект „Консервация, ревитализация и изложба на Раннохристиянска базилика и средновековна крепост в трансграничен регион“, реф. № CB007.1.11.124.

Facebook icon
Twitter icon