1.2 Трансграничен туристически продукт

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е създаване и първоначално развитие на изцяло нов туристически продукт, наречен „Приказката на килима“.

Планирани дейности:

 1. Изготвяне на подробна програма за разработването на алтернативен туристически продукт на име „Приказката на килима“, включваща маркетингов план;
 2. Изграждане на две традиционни работилници, в които истински местни занаятчии ще демонстрират килимарското изкуство;
 3. Обмен на посещения на занаятчии между сръбските и българските партньори;
 4. Кампания, насочена към представителите на туристическия отрасъл.

Ще бъде създаден жизнеспособен туристически продукт, постигнат като резултат от:

 1. Разработена подробна програма за разработването на алтернативен туристически продукт на име „Приказката на килима“, включваща маркетингов план;
 2. Изградени две традиционни работилници, в които истински местни занаятчии ще демонстрират килимарското изкуство;
 3. Извършен обмен на посещения на занаятчии между сръбските и българските партньори;
 4. Проведена кампания, насочена към представителите на туристическия отрасъл.

Целевите групи включват компаниите в сферата на бизнеса и услугите, действащи в целевите райони: главно МСП и преди всичко микропредприятия (семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, занаятчийски работилници, местни магазини за сувенири), туристически агенции. Преки бенефициенти са двата музея, а Като крайни бенефициенти се разглеждат активните и напредничави посетители на музеите. Особено внимание ще бъде обърнато на възможността да бъдат привлечени семейства с деца, както от България и Сърбия, така и от други държави-членки на ЕС.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да повиши капацитета за устойчиво развитие на туризма в трансграничния район на Стара Планина. Специфични цели: въвеждане на ефективни механизми за устойчиво планиране и развитие на туризма; повишаване нивото на капацитет за управление и маркетинга в съответствие със съвременните тенденции в туристическия пазар; максимизиране на приходите от пътувания, които остават в местната икономика за укрепване на веригата от трансгранични доставчици.

В рамките на проекта е предвидено да бъдат извършени изследване на природните и културни ресурси за развитие на приключенски туризъм в Стара Планина; пътна карта за развитие на приключенски туризъм в Стара Планина; международна конференция за устойчив и приключенски туризъм; семинар за развитие на туристически продукти; семинар за управление и маркетинг на събития; състезание по ориентиране с няколко вида приключенски туризъм; разработване на уеб-страница и мобилно приложение за състезанието; закупуване на оборудване за провеждане на състезанието; 9изработка на каталог за приключенски туризъм; изработка на рекламен филм за приключенски туризъм.

Проектът ще спомогне за подобряването на условията за развитие на приключенски туризъм в транс-граничния район на Стара Планина, като, чрез стратегически инструменти, улесни диалога между заинтересованите страни и повиши капацитета за управление на дестинацията. Основни продукти са анализът на ресурсите и пътната карта за развитие на приключенски туризъм, международната конференция за устойчив и приключенски туризъм, развитието на конкретен туристически продукт - състезание по ориентиране, съчетано с видове приключенски туризъм, интернет страница и мобилно приложение, както и каталог и филм, рекламиращи приключенския туризъм в района на проекта.

Уебсайт на проекта: http://advision.one

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целите на проекта са:
- Да се създаде синергичен ефект от съвместното влияние на участниците в туризма в областта на свързването на фестивали, разработване на общи политики за развитие на туризма и нови туристически продукти в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац;
- Да се проведат маркетингови дейности, насочени към туристическите оператори и доставчиците на туристически услуги за популяризиране на новите съвместни туристически продукти (нови фестивали);
- Да се повиши капацитета на туристическите участници в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац за прилагане на модел за устойчиво развитие на туризма чрез споделяне на най-добри практики, опит и „ноу-хау“.

Дейностите по проекта са:
1. Диагностика на веригата за създаване на туристическа стойност – кабинетно и полево проучване на трансграничния район и 60 участника в туризма;
2. Разработване на обща стратегия за устойчив туризъм в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац;
3. Разработване на обща програма за устойчив туризъм в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац;
4. Разработване на два нови трансгранични туристически продукта и популяризирането им със съвместни партньорски мероприятия;
5. Организиране на гастрономически фестивали: „Лесковачка скара“ в Елин Пелин и „Ден на шопския фолклор“ в Лесковац;
6. Разработване на рекламен инструмент за електронния маркетинг (е-маркетинг) – съвместна платформа за интелигентен туризъм;
7. Организиране на обща кръгла маса за обмен на добри практики в развитието на туризма.

Очаквани резултати:
1. Завършено проучване за диагностика на веригата за добавена стойност тук и направена оценка на ресурси и фактори на бизнес средата за разработване на фестивали и други специфични туристически продукти в Елин Пелин и Лесковац;
2. Разработена обща стратегия за устойчив туризъм в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац тук;
3. Разработена обща програма за устойчив туризъм в трансграничния район Елин Пелин и Лесковац тук, включително оперативна програма, 10 концепции на проекти, обща програма за мониторинг, инструментариум за устойчив туризъм и електронно ръководство за европейско финансиране за туристическия сектор;
4. Разработени два нови трансгранични туристически продукта – „Лесковачка скара“ в Елин Пелин и „Ден на шопския фолклор“ в Лесковац. Организирани две общи партньорски мероприятия за тяхното популяризиране сред туроператори и доставчици на туристически услуги;
5. Проведени гастрономически фестивали: „Лесковачка скара“ в Елин Пелин и „Ден на шопския фолклор“ в Лесковац с участието на над 1000 посетители;
6. Разработена обща платформа за интелигентен туризъм като маркетингово рекламно средство за туристически продукти тук;
7. Организирана съвместна кръгла маса за обмен на добри практики в развитието на туризма с 40 участници.

Целевите групи са:
- Местни власти и организатори на фестивали - вземащи решения;
- Туристически участници: представители на местни културни, образователни институции, туристически организации, общински администрации, организатори на фестивали, туристически агенции, хотели, ресторанти, МСП, организации за подкрепа на бизнеса и НПО;
- Туристически оператори и доставчици на туристически услуги;
- Млади хора (доброволци интервюиращи / изследователи на фестивалите);
- Широка общественост - местно население и туристи.

ФБ страница: https://www.facebook.com/ObshtinaElinPelin

Google апликация: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bgrs.synergies

Apple апликация: https://www.apple.com/app-store/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е повишаване на туристическата привлекателност чрез развитие на трансгранични туристически продукти в областта на традиционните занаяти и фолклора.

Основните дейности по проекта са създаване на обучителни грънчарски студиа в Бързия, Монтана (България) и Гъркиня, Нишава (Сърбия); Обучения в грънчарски занаяти; Фолклорни танци за занаяти; Организиране на занаятчийски и фолклорен панаир.

Очаквани резултати:

 1. Разработен нов туристически продукт, базиран на грънчарство и фолклор - създадени действащи обучителни грънчарски студиа и ежегоден открит занаятчийски и фолклорен панаир;
 2. Разработен промоционален инструмент за позициониране на нови туристически продукти - медийна реклама на занаятчийски и фолклорен панаир и огледални събития в Бързия (България) и Гъркиня (Сърбия).

Целевите групи по проекта са: Млади, възрастни и стари хора, туристи, заинтересовани от традиционните занаяти и фолклор; Членове на фолклорни групи.

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целите на проекта са да се идентифицира достатъчно количество забележителности и обекти с добавена стойност в сферата на природното и културно-историческо наследство по пътя на Виа Милитарис, което ще допринесе за подобряване на техния потенциал за туристическа експлоатация, като по този начин се генерира икономически ползи за населението в трансграничния регион.

Цели ще бъдат постигнати чрез следните дейности: проектно управление и координация; първоначален анализ на дестинацията и пътя Виа Милитарис; оценка на предложените забележителности и обекти и създаване на съвместна концепция; пилотен и експериментален продукт и креативност; разработване на устойчив План за действие за Виа Милитарис; промотиране и разпространение.

В резултат от първоначалния анализ на съвместния туристически потенциал по пътя и дестинацията Виа Милитарис, както и от натрупаните капацитет и взаимоотношения между заинтересованите страни по време на проектните събития и целеви визити, пилотен и експериментално – лабораторен подход ще бъде използван за креативно създаване на нови туристическа концепция и устойчив план за действие на Виа Милитарис, в партньорство с крайните потребители и ползватели. Нова концепция ще бъде промотирана чрез иновативен подход и ще бъде устойчиво съхранена и осигурена за поне 5 години след приключване на проектните дейности.

Очакваните резултати са разработена концепция за трансграничната туристическа територия по пътя на Виа Милитарис, заедно с устойчив План за действие, който е привлекателен и достъпен за туристите, конкурентоспособен във времена на икономическа криза и затруднения и способен да съхрани и подобри общите ценности и идентичността на трансграничния българско – сръбски регион; създаден туристически продукт, етикетиран под марката Виа Милитарис - Коридор за устойчиво развитие на туризма; създаден иновативен уеб базиран туристически информационен и креативен "инструмент" - Living Lab платформа и мобилно приложение; стимулиране на взаимодействието и създаване на развиващи се партньорства между жителите, бизнеса и институциите в трансграничния регион.

 

Полезни линкове:

Уебсайт: www.viamilitaris.net

Instagram профил: visitviamilitaris

Facebook страница: Via Militaris Living Lab

YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCeBQpUTi-HOgL714Hraw38Q

YouTube видеа:             

https://www.youtube.com/watch?v=4eKVFEaN8Jg

https://www.youtube.com/watch?v=Gn1Zd6oZ5QE&feature=emb_title

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да подобри капацитета на целевата група да отговори на потребностите на възрастните туристи чрез изграждане на общ и иновативен туристически продукт за възрастни туристи 55+ и създаване на адекватна база данни и маршрути, подходящи за туристи 55+.

Предвидените дейности по проекта са:

 1. Проучване на потребностите на възрастните туристи при пътувания и добри практики на ЕС;
 2. Изготвяне на база данни за разработване на туристически продукт за възрастни туристи в региона на Зайчар и Видин;
 3. Заснемане на рекламни филми на новия туристически продукт за възрастни;
 4. Провеждане на кампания в социалните медии;
 5. Провеждане на уъркшоп за обсъждане на разработването на туристически продукт за възрастни;
 6. Провеждане на тестова обиколка на възрастни туристи на новия маршрут;
 7. Подготовка на стратегия за разработване на туристически продукт за възрастни в трансграничния регион на Видин-Зайчар.

Очаквани резултати по проекта:

 1. Извършено проучване на потребностите на възрастните туристи при пътувания и добри практики на ЕС тук;
 2. Подобрен капацитет на целевата група да отговоря на потребностите на възрастните туристи;                                             
 3. Изграден общ и иновативен туристически продукт за възрастни туристи 55+;
 4. Създадена адекватна база данни и маршрути, подходящи за туристи 55+ тук;
 5. Промотиран туристически продукт за възрастни 55+ чрез социалните медии тук;
 6. Изготвена стратегия за разработване на туристически продукт за възрастни в трансграничния регион на Видин-Зайчар.

Целевите групи по проекта са туристически доставчици (хотелиери, ресторанти, малки фирми в областта на туризма), гражданския сектор, занимаващ се с туризъм и с възрастни хора + 55, местни власти, туристически агенции и туроператори.

Видео: тук

Фейсбук: Туристически приключения за опитни туристи от третата възраст

Ютюб канал: тук

Инстаграм: тук

Уебсайт: http://seniortourismbgrs.eu/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да насърчи сътрудничеството между институциите и хората чрез използване на културните и природни ресурси по устойчив туристически начин. Специфични цели:   - Разработване на нов общ туристически продукт: Зимна трансгранична обиколка: Вършец - Сокобаня;   - Разработване на модерна, новаторска, интерактивна платформа за популяризиране и създаване на информираност за трансграничното наследство от Вършец - Сокобаня.

Планирани дейностите по проекта са:1.Организиране на стартираща конференция по проекта; 2. Културно туристическо зимно събитие във Вършец - "Зима, звезди и вино"; 3. Спортно туристическо събитие в Сокобаня - "Зимна спортна магия"; 4. Разработване на нова туристическа инфраструктура - пързалка в Сокобаня; 5. Развитие на нова туристическа инфраструктура във Вършец; 6. Разработване на програма за устойчиво развитие на зимния туризъм; 7. Каталог "Зимна туристическа оферта Сокобаня - Вършец"; 8. Интерактивна платформа "Звук и светлина"; 9. Организиране на заключителна конференция по проекта.

Резултати по проекта: 1.2.1. Брой на стратегиите за устойчив туризъм / планове за действие на общи туристически дестинации (разработен 1 каталог - Зимна туристическа оферта Сокобаня - Вършец; Разработена 1 съвместна програма за устойчиво развитие на зимния туризъм); 1.2.2. Общ брой новосъздадени туристически продукти / услуги (1 Зимно събитие за културен туризъм във Вършец, 1 зимнo спортно туристическо събитие в Сокобаня, 1 пързалка за кънки с размери 14х16м, 1 пързалка за шейнички, 10 дървени къщи, мултимедийна система) 1.2.3. Инструменти, разработени и / или приложени за маркетинг и популяризиране на туристически продукти в допустимия граничен район (1 Интерактивна платформа "Звук и светлина".


Youtube видеа:
https://www.youtube.com/channel/UCAh8c7L9jmJjsLLiH9La_uw
https://www.youtube.com/watch?v=_j3ztXFT_9Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mgkNSe7W8oo…
https://www.youtube.com/watch?v=3pZ6hBqowno…
https://www.youtube.com/channel/UCiUrkep7I6iagyqPOM9gEdw

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели чрез разработване и утвърждаване на нов туристически продукт - "нови туристически дестинации в малките селища" да повиши социално икономическия статус на населението в ТГС региона.

Планирани дейности:

 1. Проучване на местните традиции и обичаи;
 2. Доставка на оборудване, обновяване и създаване на етнографски експозиции;
 3. Съвместен лагер на самодейци от областите Кюстендил и Пчиня (два четиридневни лагера);
 4. Участие на преките бенефициенти в шест местни събора;
 5. Надграждане на уеб сайт;
 6. Изработване на промоционален филм и рекламен видеоклип;
 7. Изработване на книжен туристически каталог "Природно, историческо и културно наследство в селата от областите Кюстендил и Пчиня".

Очаквани резултати:

 1. Извършено проучване на местните традиции и обичаи тук;
 2. Създаден иновативен и устойчив туристически модел;
 3. Популяризирани нови туристически дестинации свързани с възродени, забравени традиции и обичаи;
 4. Подобрена визия на малките селища, увеличен туристопоток и запазени млади хора по родните места;
 5. Проведен съвместен лагер на самодейци от областите Кюстендил и Пчиня (два четиридневни лагера).

Целевите групи по проекта са населението на селата и градовете в ТГС региона, занаятчии, читалища, културни домове, самодейци, туроператори, ресторантьори, хотелиери.

Обновен уебсайт: https://crafts-bg-sr.eu/

Промоционални видеа: тук и тук

Каталог "Природно-историческо и културно наследство в селата на Кюстендил и Пчиня": тук

Видеа:

https://www.youtube.com/watch?v=E_5agMSrip8

https://www.youtube.com/watch?v=ADSI0qWw3A8

https://www.youtube.com/watch?v=NVbjKJtTkTI

https://www.youtube.com/watch?v=2QP81ETaS6U

Публикации:

http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=36381

http://vladicinhanvesti.rs/odrzana-uvodna-konferencija-nove-mogucnosti-za-odrziv-turizam-u-selima/

https://jugmedia.rs/da-mladi-ostanu-u-zavicaju/

http://haninfo.rs/2021/02/08/turizam-na-selu/

http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=36810

http://kuber-press.com/fullnews.php?id_news=37214

http://vladicinhanvesti.rs/realizacija-programa-prekogranicne-saradnje-sa-republikom-bugarskom/

https://www.okradio.rs/vesti/lokalne/nove-mogucnosti-za-odrziv-turizam-u-selima-sansa-za-opstine-pcinjskog-okruga-_84720.html

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да се увеличи броят на туристическите продукти в трансграничния район чрез прилагане на иновационни подходи в областта на туризма, а именно сертифициране и защита на кръстосани туристически продукти и услуги, които отразяват специалния характер на дестинациите - традиционни кулинарни продукти от българска и сръбска страна, разработване на знания и умения сред учениците и професионалните готвачи чрез провеждане на допълнителни обучения, свързани с кулинарията, подобряване на качеството на кулинарните изделия и услуги и установяване на връзки между предприемачи в региона.

В рамките на проекта ще се организират 4 кулинарно-туристически форума - два в Сърбия и два в България: обучителен семинар за подготовка на традиционната българска и сръбска храна за 40 студенти и 40 ученици в сферата на кулинарните изкуства и обучителен семинар за 20 професионални готвачи от двете страни на  границата като участниците ще получат сертификати. За целта ще бъдат разработени две обучителни програми за приготвяне на традиционни кулинарни продукти – за ученици и за професионалисти. Ще се оборудват две професионални кухни - във Висшето бизнес училище в Лесковац и в Професионалната гимназия в Мездра. Ще бъде създаден Българо-сръбски кулинарен клуб като бизнес клуб с 40 члена, свързани с кулинарията и туризма. Ще се направи регистрация на две търговски марки - за сръбски и за български кулинарен продукт. Ще бъде организиран кулинарен фестивал в Сърбия, със съвместно участие, с цел представяне на специфични традиционни кулинарни продукти, предвидени за сертифициране, както и тяхната подготовка и начина на обслужване.
В срока на проекта, 15 МСП-та / предприемачи, ще бъдат бенефициенти на търговската марка за продуктите от Сърбия и България 
Предвижда се увеличаване на броя на туристите /посетителите на трансграничните региони Ябланица и Враца с 5% в срок от 3 години, след като проекта бъде приключен. 

Уебсайт на проекта: www.gourmetrain.com

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Цели на проекта: 1. Подобряване на качеството на туристическото предлагане и популяризиране на съвместната туристическа дестинация Сокобаня-Вършец; 2. Внедряване на съвременни софтуерни решения за мобилни комуникации между предприемачи, участващи в туристическата индустрия в трансграничния регион; 3. Проектиране и въвеждане на модерни бизнес модели с интерактивни инструменти, насочени към директна комуникация със съвременния потребител; 4. Проактивно включване на местни предприемачи с цел подобряване на маркетинговите им познания и придобиване на нови умения за по-добро общуване, популяризиране и внедряване на нови продукти и услуги.

По време на реализацията на проекта са предвидени следните основни дейности: 1. Разработване на стратегически документи: стратегия за устойчиво развитие на туризма и маркетингова стратегия на съвместната туристическа дестинация Сокобаня-Вършец; 2. Дигитализация на туристическото предлагане, която включва разработването на уеб приложение, т.е. цифрова система за туристическа информация и мобилно приложение, наречено "Туристически гид Сокобаня-Вършец"; 3. Организиране на обучение за заинтересованите от туризма участници в трансграничния регион, което се отнася до използването на нови електронни инструменти и приложения в съвременния бизнес и производството на видео уроци със същата тема. Освен това се планират промоционални дейности, за да се осигури видимост и популяризиране на проекта, като: публикации в медиите, изработване на рекламни материали и видеоклипове, организиране на 2 пресконференции.

Резултати: 1. Създадена стратегия за устойчиво развитие на туризма в Сокобаня и маркетингова стратегия на съвместната туристическа дестинация Сокобаня-Вършец; 2. Разработени мобилни и уеб приложения с информация за туристическа оферта, атракции, туристическа индустрия и услуги за двете дестинации - Сокобаня и Вършец. Електронни бизнес инструменти за доставчици на туристически услуги и продукти - интернет, Google Play и Apple store; 3. Организирано обучение на заинтересованите от туризма участници за използването на нови електронни инструменти в бизнеса.

Полезни линкове:

Сайтове: https://visitsokobanja.rs/
https://visitvarshets.bg
Мобилно приложение: https://play.google.com/store/apps/details…
https://apps.apple.com/us/app/visit-varshets/id1527988803
Фейсбук страница:
Сдружение "Местна инициатива за Вършец"
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%86-100318791357784/
YouTube видеа: https://www.youtube.com/watch?v=cU3nrc9_VDw
https://www.youtube.com/watch?v=r8vER-zchYs&t=144s
Маркетингова стратегия: https://www.varshets.bg/index.php?option=projects…
 

Partners

Subscribe to 1.2 Трансграничен туристически продукт