2.1 Умения и предприемачество

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели рехабилитация на сградите на културни центрове, за да се осигурят по-добри условия за обучение и обогатяване на културния живот на младите хора в трансграничния регион; подобряване на средата за развитие на младежите създаване на младежки мрежи от типа „хора за хора“ в трансграничния регион, опознаване и обмен на културни събития и идеи за засилено бъдещо сътрудничество.

По време на изпълнение на проекта ще се извърши реконструкция на Културния център в община Димитровград и реконструкция на Народно читалище „Георги Сава Раковски – 1928“ в с. Драговищица. Ще се организират културен фестивал в Димитровград и културен празник в Драговищица.

Ремонтът на сградите на читалището икултурния център ще допринесат за осигуряване на по-добри условия и среда за активен културен живот и за израстване на младите хора в трансграничния регион, за засилен културен обмен и бъдещо сътрудничество. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът е насочен към създаване на благоприятна среда за развитие на спорта и на предприемаческия потенциал на младите хора с влияние върху икономическото и социалното развитие на общини Ботевград и Лесковац.

Проекът предвижда: Дребномащабна инфраструктура - ремонт и обзавеждане (БГ); Дребномащабна инфраструктура - ремонт и обзавеждане; Разработване на Програма за обучение за придобиване на спортни и предприемачески умения; Разработване на уеб-базирана платформа за мониториране на обучително-тренировъчните процеси; Организиране и осъществяване на тренировъчен процес (БГ); Организиране и осъществяване на тренировъчен процес(РС); Организиране на спортни събития и обучителни семинари в Ботевград (БГ); Организиране на спортни събития и обучителни семинари в Ботевград (РС); Психологическа подкрепа за кариерно развитие (БГ); Психологическа подкрепа за кариерно развити (РС); Форум театър за кариерно развитие (РС); Форум театър за кариерно развитие (РС).

 

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да предложи интегрирано решение на нарастващото разпространение на ортостатични и опорно-двигателни нарушения /ООДН/ у децата в училищна възраст в трансграничния регион. Той предвижда създаването на устойчива трансгранична платформа за превенция и лечение на ООДН чрез регулярен скрининг, модерна диагностика и извънкласни пограми за подобряване на физическите умения и възпитание на навици за активен, здравословен живот.

Предвиждат се изграждането на два модерно оборудвани центъра за ортостатична и опорно-двигателна диагностика в градовете Княжевац и Видин, включващо ремонт и рехабилитация на сграден фонд, обзавеждане и доставка на диагностично оборудване от последно поколение. Центровете ще предлагат неинвазивни, радиационно-безопасни прегледи за деца в училищна възраст в региона. 
В рамките на проекта ще бъде направена диагностика на 2000 деца в училищна възраст (по два прегледа на всяко дете) и децата с установени ООДН ще бъдат подложени на таргетирана физиотерапия чрез изправителна гимнастика с продължителност 720 часа, съгласно методология, специално разработена за целите на проекта. 
Положителните резултати от възстановителната терапия ще бъдат демонстрирани по време на общо детско състезание във Видин, в което ще вземат участие 200 деца.

С цел повишаване на общественото внимание към разпространението и опасността от ООДН ще бъде организирана конференция в Княжевац. На същия форум ще бъде представен аналитичен доклад с препоръки за публични политики за устойчиво подобрение на физическите умения, благосъстоянието и качеството на живот на младите хора в трансграничния регион.

Уебсайт на проекта: http://sportforhealth.net/bg/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целите на проекта са да подобри местната спортна инфраструктура като база за развитие на млади спортни таланти, да осигури по-добри условия за активен и здравословен живот за младите хора в граничния регион на партньорите, да допринесе за подобряване на външната среда за развитие на младите хора,  да насърчи установяването на контакти между хората и изграждането на младежки мрежи в граничния регион, взаимното опознаване, обмена на информация и идеи за бъдещо сътрудничество. Ще бъдат ремонтирани общо 4 мултифункционални спортни съоръжения и 2 мултифункционални детски съоръжения за игра на открито, в общините Монтана и Враня.

 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да осигури начини за активно участие в обществения живот на младите хора в общините Пирот и Монтана; да подобри физическото и психическото здраве на младежите от трансграничния регион; да установи конструктивен диалог между младите хора от региона; да насърчи териториалното и социално сближаване между общините Пирот и Монтана.

Предвидените дейности по проекта са:

  1. Конструкция и реконструкция на спортни съоръжения (озеленяване на спортна площ в Пирот и модернизация на стадиона в село Николово);
  2. Провеждане на семинар за родители относно ползите от спорта;
  3. Провеждане на 7-дневно събитие за придобиване на умения и обмен на опит между младежите от трансграничния регион;
  4. Разработване на Стратегия за развитието на спорта в трансграничния регион;
  5. Разработка и поддръжка на иновативен уебсайт.

Очаквани резултати:

  1. Изградени условия за отдих и спорт на младежите в трансграничния регион;
  2. Осигурена платформа за активна физическа дейност и засилена индивидуална мотивация за участие в спорта;
  3. Организирани съвместни младежки спортни обучения/обмени в Пирот;
  4. Подобрени социални, спортни, граждански и предприемачески умения на участниците;
  5. Изградена иновативна уеб платформа.

Целеви групи по проекта са младежи от общините Пирот и Монтана; техните родители/близки; администрацията на общините Пирот и Монтана; спортисти и граждани.

Вебсаjт: https://aktivni.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/pirotmontanasport

Instagram: https://www.instagram.com/cbcproject72/

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се улесни трудовата заетост на младите хора чрез систематично подобряване на предприемаческия капацитет в рамките на формалното образование. Специфични цели са подобряване на предприемаческа компетентност на учениците в началните и средни училища, подобряване на предприемаческите умения на преподаватели и студенти чрез достъп до програмата " Обучение на обучители" и надграждане на учебните програми в началните, средни и висши училища по модела на предприемаческото образование. 

Проектът ще стартира с кампания "Свържи се" - публично събитие за отбелязване на откриването на проекта, с цел да се гарантира прозрачността на проекта и привличане на целеви групи и бенефициенти, заявяване на тяхното желание за участие и подбор на участници. Ще бъде разработено и приложено предприемаческо обучение за ученици в основните и средните училища, както и Програма "Обучение на обучители", включваща теми от предприемаческия живот, предназначена за преподаватели от основните и средни училища и студенти. Ще бъдат разработване на ученически фирми в началните и средни училища. Ще бъдат обменени добри практики между началните, средни и висши училища и изготвени модели на нови учебни програми. Дейностите по проекта ще се извършват в сътрудничество с родителите/семействата с оглед включването им в предприемаческо развитие на учениците и представяне на резултатите от проекта, постигнати в областта на предприемаческото обучение на съвместно публично събитие - "Ученически ден на сътрудничеството“.

Уебсайт на проекта: www.bond-project.com

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Този проект цели да насърчи по-доброто разбиране и сътрудничество между партньорите, специално адресирани към областта на младежките потребности, подобряване на качеството на живот и подготовката на младежите да бъдат успешни, както и създаване на по-силни връзки между двете партньорски общини Болевац и Чипровци.

В рамките на проекта ще бъдат изработени съвместно лого и съвместен триезичен сайт, който ще отразява развитието на дейностите и постигнатите резултати по проекта. Ще бъде изграден младежки център - Културно-образователен център в град Болевац, Република Сърбия. Ще се реконструират две детски площадки и прилежащите им зелени площи в с. Мартиново и с. Железна, Република България. Ще бъде извършено проучване и изготвен анализ на потенциала на трансграничният регион за намаляване на младежката имиграция, както и раазработено Ръководство за местни политики в областта на младежкото предприемачество. В изпълнение на проекта ще се създаде споделена работна среда (СМП) - "Среда за млади предприемачи". Ще се проведат семинари за млади предприемачи и за жени - предприемачи в гр. Болевац и семинар "Предприемачи в областта на услугите за деца и родители" в гр. Чипровци. Ще бъдат представени възможностите за предприемачеството пред гимназисти.

Осигуряването на подходяща атрактивна учебна и жизнена среда на младите хора за тяхната активност, както и създаването на полезни умения и знания ще допринесе за намяването на изселването на младите и креативни хора, и ще подобри конкурентоспособността на региона.

Уебсайт на проекта: www.grounds-future.com

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Главната цел на проекта е създаване на привлекателна среда за младите хора в региона на Централните Балкани, насърчаване на устойчиви, дългосрочни и съвместни бизнес инициативи, включително насърчаване на предприемачеството на младежите. Успешното изпълнение на TCs за безработните млади хора, които инвестират в своите предприемачески умения и създаване на възможности за бъдещи работни места в региона, са сред специфичните цели на проекта.

В рамките на проекта ще бъдат напълно оборудвани две образователни зали в местните читалища в град Петърч и град Пирот. Ще бъде разработен уеб сайт и Facebook страница на проекта. Ще бъде извършен подбор на участници и 24-ма младежи ще участват в обучение за професионални и предприемачески дейности, включващо три специфични модула, което ще се проведе в Петърч и в Пирот. Ще бъде подготвено и издадено в тираж 1500 бр. двуезично ръководство "Намиране на работа и подготовка на бизнес план " в две части: 1 част – „Как да намерите първата си работа“ и 2 част – „Как да подготвите собствен бизнес план“. Ще бъдат направени презентации по темата в гимназии в региона на Петърч и Пирот. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът има за цел да подкрепи развитието на привлекателна среда за израстване на младите хора в трансграничния регион, да насърчи предприемачеството сред младите хора чрез непрекъснато обучение и придобиване на умения с практически курсове, да подобри достъпа до информация в областта на кариерното развитие в трансграничния регион.

В рамките на проекта ще бъде доставено учебно медицинско оборудване за образователни и демонстрационни нужди за млади лекари от трансграничния регион. 540 млади хора от граничния регион България – Сърбия ще преминат курс на обучение за развитие на родителски умения. Ще бъде създаден център за иновации и усъвършенстване на уменията на младите лекари в трансграничния регион. В рамките на три обучителни събития ще бъдат изградени умения за здравно медиаторство 30 млади лекари в България. Ще се проведат два форума за кариерно ориентиране в трансграничния регион с общо 60 участници от двете страни. Възможностите за кариерно развитие в сферата на медицината ще бъдат представени пред ученици от гимназиалния етап на образование. Ще се разработи образователна учебна програма за училищен час "Здравеопазване и здравословен начин на живот". Ще бъде направено проучване "Демографските промени в трансграничния регион България-Сърбия“. Ще се разработят стратегии за устойчив пазар на труда. 

Partners

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта: Подкрепа на младите хора в придобиване на практически бизнес и предприемачески умения, които да им позволят да надградят образованието си и да подобрят икономическото си състояние. Това ще се постигне чрез разработване и изпълнение на инициатива за виртуално предприемачество, симулираща реална бизнес среда за предприемачи и служителите.

Планирани дейности: Създаване на споделено работно пространство YES - "Young Entrepreneurs Space"; Проектиране на съвместен триезичен уеб сайт; Разработване на база данни на потенциални стажанти; Избор на участници; Изготвяне на проучване и анализ на потенциала на трансграничния регион, за намаляване на младежката имиграция; Разработване на Ръководство за местна политика за предприемачество сред младежите; Разработване на софтуерен продукт "Виртуално предприятие"; Създаване на виртуални фирми за самостоятелна заетост; Съвместен семинар за P2P обучение и обмен сред участниците във виртуалното предприятие след курса; Разработване на ръководство - необходими документи за създаване на фирма; Презентация за ученици; Създаване на виртуални компании (заетост).

Резултатите от този проект ще предоставят на младите хора умения, знания, по-добър достъп до допълнителна заетост и възможности за образование по отношение на предприемачеството. В допълнение, проектът ще им осигури възможности за работа в мрежа и да се учат един от друг, което подпомага културата на учене, и по-добре подготвя младите да вземат активна роля в икономиката. А по-активна икономическа роля осигурява младежта с перспектива, че те биха могли да останат в собственото си село / град и да се реализират професионално, което намалява миграцията и, от своя страна, стимулира балансираното и устойчиво развитие на района.

Уебсайт на проекта: www.ipacbc-virtualenterprises.com

Partners

Страници

Subscribe to 2.1 Умения и предприемачество