Изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в трансграничния регион

Код на проекта:CB007.2.13.085
Покана:CB007.2
Приоритет:1.3 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:121761.50 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:24.04.2020
Крайна дата на проекта:23.07.2021
Област на въздействие:075 - Development and promotion of tourism services in or for SMEs
Резюме на проекта:

Проектът цели да подкрепи развитието на човешките ресурси в областта на туризма в трансграничния район.

Планирани дейности:

 1. Разработване на програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
 2. Разработване на модули за електронно обучение по туризъм и съдържание за повишаване на знанията и практическите умения на ЧР в областта на туризма;
 3. Проектиране и разработване на платформа "Е-обучение по туризъм", включваща Е-готварска библиотека, "Електронна библиотека за напитки";
 4. Демонстрация на платформата за електронно обучение по туризъм;
 5. Две съвместни обучения за човешките ресурси "Добри практики в управлението на устойчивия туризъм" и "Традиционни ястия и напитки в общия трансграничен регион";
 6. Финално трансгранично събитие за споделяне на опит и добри практики.

Основни резултати:

 1. Разработена програма за изграждане на капацитет за електронно обучение в туристическия сектор в целевия трансграничен регион;
 2. Разработена от платформа за туризъм Е-обучение с 3 главни секции - Е-обучение модули и съдържание, електронна готварска библиотека; Електронна библиотека за напитки;
 3. Организирани 2 демонстрационни дни;
 4. Организирани 2 съвместни обучения по въпросите на човешките ресурси;
 5. Изпълнено 1 финално трансгранично събитие за споделяне на опит и най-добри практики.

Целеви групи по проекта са:

 1. МСП, работещи или свързани с туристическата индустрия в целевия трансграничен регион (собствениците на хотели и ресторанти, частни квартири, заведения за бързо хранене, сладкарски изделия, пекарни, производители на храни, включително фермери и др.);
 2. Туристически агенции, работещи в целевия трансграничен регион;
 3. Организации за подкрепа на бизнеса, НПО, браншови асоциации и други организации, които осъществяват своята дейност във връзка с развитието на туристическата индустрия;
 4. Образователни институции от граничния регион като университети, технически висши училища (с туристически профил), организации за обучение и професионално обучение.

Partners

Водещ партньор
Сдружение Правилна стъпка, Република Сърбия
Партньор 2
Кюстендилска търговско-промишлена палата, Репулбика България