Младежки Ездачи

Код на проекта:CB007.1.22.012
Покана:CB007.1
Приоритет:2.2 Работа в мрежа (дейности Хора за хора)
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:148128.40 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.02.2018
Област на въздействие:109 - Active inclusion, including with a view to promoting equal opportunities and active participation, and improving employability
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е насърчаване на сътрудничеството в областта на младежката заетост и политиката за младежта, което да допринесе за интеграцията и социално-икономическо развитие в българо-сръбския граничен регион. 

По време на изпълнението на проекта ще се създаде една трансгранична мрежа от младежки НПО. Ще се проведат съвместни изследвания и анализи на текущото положение и потребности на младите хора в цялата гранична област на България и Сърбия, на базата на които ще  бъдат направени и публикувани два аналитични доклада. 
Ще бъде създадена „Виртуална общност на практиката“ – уеб платформа за трансгранично сътрудничество. Ще се проведе обучителен трансграничен лагер в Сърбия. В рамките на проведено обучение за младежки лидери и младежки работници в България и Сърбия ще бъдат обучени минимум 52 младежи по въпроси, свързани с работата с младежи и младежката политика. По време на съвместно обучение ще бъде направен подбор и подготовка на "младежки ездачи" - група от 20 млади активисти. Ще се проведат серия от публични дискусии за политиката за младежта между младежите и вземащите решения за политиката за младежта в 10 града в граничната област, по 5 в двете страна - два "Младежки маршрута". Ще бъде създадена база данни на минимум 60 младежки НПО или работещи с младежи НПО от граничния регион, както и база данни на минимум 60 успешно реализирани проекта (най-добри практики) в областта на младежта. Ще се проведе трансграничен лагер в Сърбия за допълнително обучение за работа в мрежи. Ще бъде генерирана, приета и разпространена политическа декларация, съдържаща препоръки към публичните власти. 

Уебсайт на проекта: www.fyc-vidin.org/yriders

 

Partners

Водещ партньор
Свободен младежки център
Партньор 2
Сдружение за развитие на децата и младежта Отворен клуб
Партньор 3
Сдружение за местно развитие Каменица