Подобряване на нематериалното културно наследство в трансграничния регион

Код на проекта:CB007.1.11.118
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):18
Стойност на договора:572686.37 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.05.2018
Област на въздействие:095 - Development and promotion of public cultural and heritage services
Резюме на проекта:

Цел на проекта е повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион България - Сърбия чрез развитието на конкурентоспособни туристически дестинации основани на сътрудничество, както и принос за диверсификация на туристическите продукти в региона.

Планирани дейностите по проекта: разработване на обща стратегия за насърчаване на туризма и културния обмен и онлайн културен календар, организация и провеждане на привлекателни за туристите културни събития - 4 развлекателни мероприятия в двете общини, провеждане на интернет кампания за привличане на туристи, доставка на оборудване за провеждане на културни мероприятия - открита сцена и сценично оборудване в Монтана и Медиана.

Доставката на сцена и оборудване в Монтана и Медиана ще допринесе за насърчаване и подпомагане на организирането на развлекателни събития и ще спомогне за разнообразяването на културния календар на двете общини. Онлайн културният календар, като полезен инструмент за планиране на пътуване или туристическо посещение в региона ще спомогне за развитието на туризма. Провеждане на привлекателни за туристите културни събития – 2 в Монтана и 2 в Медиана ще обогатят културния календар на двете партньорски общини. Провеждането на интернет кампания - информационни инициативи - ще допринесе за повишаване на информираността за туристическите продукти в региона и привличане на туристи. 

Partners

Водещ партньор
Община Медиана, град Ниш
Партньор 2
Общински драматичен театър "Драгомир Асенов" - Монтана