Превенция на демографския срив в транс-граничен регион

Код на проекта:CB007.1.21.288
Покана:CB007.1
Приоритет:2.1 Умения и предприемачество
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):18
Стойност на договора:457450.96 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.05.2018
Област на въздействие:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резюме на проекта:

Проектът има за цел да подкрепи развитието на привлекателна среда за израстване на младите хора в трансграничния регион, да насърчи предприемачеството сред младите хора чрез непрекъснато обучение и придобиване на умения с практически курсове, да подобри достъпа до информация в областта на кариерното развитие в трансграничния регион.

В рамките на проекта ще бъде доставено учебно медицинско оборудване за образователни и демонстрационни нужди за млади лекари от трансграничния регион. 540 млади хора от граничния регион България – Сърбия ще преминат курс на обучение за развитие на родителски умения. Ще бъде създаден център за иновации и усъвършенстване на уменията на младите лекари в трансграничния регион. В рамките на три обучителни събития ще бъдат изградени умения за здравно медиаторство 30 млади лекари в България. Ще се проведат два форума за кариерно ориентиране в трансграничния регион с общо 60 участници от двете страни. Възможностите за кариерно развитие в сферата на медицината ще бъдат представени пред ученици от гимназиалния етап на образование. Ще се разработи образователна учебна програма за училищен час "Здравеопазване и здравословен начин на живот". Ще бъде направено проучване "Демографските промени в трансграничния регион България-Сърбия“. Ще се разработят стратегии за устойчив пазар на труда. 

Partners

Водещ партньор
Център за социални дейности - Пирот
Партньор 2
Община Монтана