Установяване на връзка между предприемаческото обучение и началните, средни и висши училища с цел разширяване на учебната програма и подобряване на предприемаческите компетенции за улесняване наемането на работа на млади хора

Код на проекта:CB007.1.21.159
Покана:CB007.1
Приоритет:2.1 Умения и предприемачество
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:198453.80 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.02.2018
Област на въздействие:118 - Improving the labour market relevance of education and training systems...
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се улесни трудовата заетост на младите хора чрез систематично подобряване на предприемаческия капацитет в рамките на формалното образование. Специфични цели са подобряване на предприемаческа компетентност на учениците в началните и средни училища, подобряване на предприемаческите умения на преподаватели и студенти чрез достъп до програмата " Обучение на обучители" и надграждане на учебните програми в началните, средни и висши училища по модела на предприемаческото образование. 

Проектът ще стартира с кампания "Свържи се" - публично събитие за отбелязване на откриването на проекта, с цел да се гарантира прозрачността на проекта и привличане на целеви групи и бенефициенти, заявяване на тяхното желание за участие и подбор на участници. Ще бъде разработено и приложено предприемаческо обучение за ученици в основните и средните училища, както и Програма "Обучение на обучители", включваща теми от предприемаческия живот, предназначена за преподаватели от основните и средни училища и студенти. Ще бъдат разработване на ученически фирми в началните и средни училища. Ще бъдат обменени добри практики между началните, средни и висши училища и изготвени модели на нови учебни програми. Дейностите по проекта ще се извършват в сътрудничество с родителите/семействата с оглед включването им в предприемаческо развитие на учениците и представяне на резултатите от проекта, постигнати в областта на предприемаческото обучение на съвместно публично събитие - "Ученически ден на сътрудничеството“.

Уебсайт на проекта: www.bond-project.com

Partners

Водещ партньор
Международно висше бизнес училище, Ботевград
Партньор 2
Висока школа за приложни професионални студии Враня