Увеличаване на туристическите информационни услуги в трансграничния регион

Код на проекта:CB007.1.11.268
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:561422.19 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:14.06.2017
Крайна дата на проекта:13.06.2019
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Целта на проекта е подкрепа за развитието на устойчив туризъм и работа по широк спектър програми на територията и около посетителските центрове в Ниш, София и Монтана чрез осигуряване на инфраструктура за увеличаване на предлагането на туризма, удовлетворението на посетителите и местното население; чрез дългосрочно планиране на нови програми и услуги за потенциално използване на обектите за зелен туризъм, образование, научен туризъм и популяризиране на културно-историческото наследство; чрез предлагане на устойчив модел за отговорен туризъм, с особен акцент върху мобилността, разпределението на генерираните приходи и устойчивостта на околната среда; както и чрез подобряване на местното икономическо развитие като се използва  вътрешния потенциал на територията.

По време на изпълнение на проекта ще бъде изграден посетителски център „Цепянска пещера“ близо до Ниш за представяне и популяризиране на защитени природни ценности и техните характерни особености. Ще бъдат разработени нови туристически маршрути около пещерата. Центърът ще бъде открит за посетители в рамките на проекта. Ще бъде разработен софтуер за дигитален регистър на исторически и културни обекти в района на София. Ще бъде обзаведено кафене в Историческия музей в София. Ще се поставят информационни павилиони. Ще се проведе съвместен обучителен семинар за новите тенденции в туризма.

Очаква се изпълнението на дейностите по проекта да доведе до подобряване на трансграничната туристическа оферта и разработване на съвместна трансгранична дестинация чрез изграждане на посетителски центрове с програми за посетители в Ниш и София; подобряване на качеството на живот на населението в региона и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони; засилване на видимостта на богатството и разнообразието на ландшафта в трансграничната територия; засилване на регионалното сътрудничество и междукултурния диалог като същевременно се гарантира устойчивостта и съвместните действия за разработване на най-добрия модел на управление на Посетителски центрове.

 

 

Partners

Водещ партньор
Организация на туризма - Ниш
Партньор 2
Община София
Партньор 3
Асоциация "Любов и светлина"