Духовата музика на България и Сърбия в подкрепа на трансграничния фестивален туризъм

Код на проекта:CB007.1.11.273
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:556028.60 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е разнообразяване на туристическите продукти в трансграничната зона на Оряхово (България) и Сурдулица (Сърбия) като повиши туристическата атрактивност и конкурентноспособност на района чрез развитие на нови обекти и реконструкция на съществуващи обекти, чрез повишаване на информираността за развитието на музикалния туризъм и чрез опазване на културното наследство и неговото широко популяризиране.

По време на изпълнение на проекта ще бъде изработена Обща стратегия за защита, промотиране и развитие на трансгранична музикална култура и музикален туризъм. Ще бъде извършена реконструкция на къща-музей и превръщането й в Къща-музей на Дико Илиев и духовите музиканти, както и реконструкция на сградата на Сурдулишки Културен Център. Инновативно оборудване ще бъде доставено и в Къщата-музей и в Културния център. Двете сгради ще бъдат с подобрена техническа инфраструктура и за къщата-музей ще бъдат изградена рампа за хора с увреждания, което ще доведе до повишаване на достъпността на културното наследство за тях. Ще се организират Дни на Дико Илиев в Община Оряхово и съвместно музикално събитие в Община Сурдулица.

Непосредственият резултат от изпълнението на проекта – реконструкцията на двата културно-исторически обекта в трансграничния регион  и Общата стратегия за защита, насърчаване и развитие на трансграничната музикална култура – ще доведат до повишаване на туристическата привлекателност на Оряхово и Сурдулица и развитие на музикалния туризъм. 

Уебсайт на проекта: https://www.dikoiliev.com

Обща стратегия за защита, промотиране и развитие на трансгранична музикална култура и музикален туризъм

Partners

Водещ партньор
Община Оряхово
Партньор 2
Община Сурдулица