Инвестиране в младежки капитал чрез модернизация на културни центрове в трансграничния регион

Код на проекта:CB007.1.21.314
Покана:CB007.1
Приоритет:2.1 Умения и предприемачество
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:421381.52 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:055 - Other social infrastructure contributing to regional and local development
Резюме на проекта:

Проектът цели рехабилитация на сградите на културни центрове, за да се осигурят по-добри условия за обучение и обогатяване на културния живот на младите хора в трансграничния регион; подобряване на средата за развитие на младежите създаване на младежки мрежи от типа „хора за хора“ в трансграничния регион, опознаване и обмен на културни събития и идеи за засилено бъдещо сътрудничество.

По време на изпълнение на проекта ще се извърши реконструкция на Културния център в община Димитровград и реконструкция на Народно читалище „Георги Сава Раковски – 1928“ в с. Драговищица. Ще се организират културен фестивал в Димитровград и културен празник в Драговищица.

Ремонтът на сградите на читалището икултурния център ще допринесат за осигуряване на по-добри условия и среда за активен културен живот и за израстване на младите хора в трансграничния регион, за засилен културен обмен и бъдещо сътрудничество. 

Partners

Водещ партньор
Културен център Димитровград
Партньор 2
Народно Читалище Георги Сава Раковски - 1928