Опазване и подобряване на околната среда в трансграничния регион чрез компостиране на биоразградими отпадъци

Код на проекта:CB007.1.32.318
Покана:CB007.1
Приоритет:3.2 Опазване на природата
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):14
Стойност на договора:142913.13 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.01.2018
Област на въздействие:085 - Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Проектът цели насърчаването на балансирано и устойчиво развитие чрез адаптация към промените в околната среда и интелигентен икономически растеж. Специфичните цели на проекта са насърчаване и засилване използването на общите природни ресурси чрез осъществяване на съвместни екологични действия, повишаване на обществената осведоменост относно намаляване и оползотворяване на биоразградими отпадъци, изграждане на капацитет на съответните публични органи и заинтересовани страни за намаляване на отпадъците и въпросите, свързани с повторната им употреба, опазване и подобряване качеството на почвата, водата и въздуха, подобряване на местните екологичните политики. 

В рамките на проекта е предвидено изследване в двата целеви региона за нивото на информираност относно компостирането на отпадъци и ползите от него, разработване на оценка на нуждите, конференция за представяне на резултатите от изследванията, информационни дни в областите Видин и Бор за популяризиране на ползите от компостирането на биоразградими отпадъци, доставка на оборудване за компостиране, разработване на трансграничен план за управление на биоразградими отпадъци, който ще спомогне за изграждане на трансгранична мрежа за общи действия, с цел устойчиво управление на отпадъците.

Partners

Водещ партньор
Асоциация "България в Европа"
Партньор 2
Община Кладово