Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари

Код на проекта:CB007.1.31.126
Покана:CB007.1
Приоритет:3.1 Съвместно управление на риска
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:581159.46 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:20.06.2019
Област на въздействие:087 - Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Целта на проекта е подобряване на общата готовност, по-тясно сътрудничество и обмен на знания и добри практики за превенция и управление на горски пожари от българските и сръбските специализирани национални и образователни институции посредством съвместно разработване и прилагане на специфични изисквания, картографски материали, процедури и обучения. Всички те са насочени към подобрена координация на съвместните действия в извънредни ситуации, което гарантира повишена защита на трансграничния регион и населението на Балканите.

В рамките на проекта ще бъде доставено специализирано оборудване за противопожарна защита в горски местности (клас M, категория 3 по Евронорма 6) за Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, Резервен Национален Оперативен Център (РНОЦ), София (оборудване на работни места за национални/международни системи за сигнализация/предупреждение, ремонтни дейности). Ще бъде направена доставка на лабораторно оборудване и софтуер за симулационни обучения за Факултета по Безопасни условия на труд (ФБУТ), Ниш. Ще бъдат разработени съвместна тренировъчна програма, обща стратегия за управление на горски пожари и карта на горските пожари за 2 пилотни местности в трансграничния регион. Ще се проведе теоретично обучение и посещение на място в област Ниш (ФБУТ) -  и области Перник и Кюстендил, РНОЦ. Изпълнението на проекта включва организирането на демонстрационно събитие за представяне на редултатите от проекта пред широката общественост.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква подобряване на механизма за взаимодействие при управлението на горски пожари в трансграничния регион, създаване на съвместни механизми за комуникация и интервенция в случаи на извънредни ситуации с цел подобрената координация и ефективна реакция при бедствия, доставяне на противопожарно оборудване - специализиран автомобил, лабораторно оборудване и тренировъчен софтуер, повишаване на капацитета на образователните, местни и специализирани институции на двете държави по отношение на ефикасната интервенция при горски пожари. Ползите от изпълнението на проекта ще имат въздействие върху около 800 000 жители на трансграничния регион.

Уебсайт на проекта: http://ipacbc-bgrs-fire-prevention.eu/

Partners

Водещ партньор
Академия на Министерство на Вътрешните Работи (МВР)
Партньор 2
Главна Дирекция Пожарна Безопасност и Защита на Населението (ГД ПБЗН) на Министерство на Вътрешните Работи (МВР)
Партньор 3
Университет в Ниш, Факултет Безопасни Условия на Труд в Ниш