Съвместно управление на риска в регион -Нишка Баня и Костенец

Код на проекта:CB007.1.31.217
Покана:CB007.1
Приоритет:3.1 Съвместно управление на риска
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:583731.42 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2018
Област на въздействие:087 - Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Цел на проекта е подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион на общините на град Нишка Баня и град Костенец. Подкрепата за развитие на местното самоуправление ще се реализира чрез създаване на условия за повишаване на качеството на сигурността и разнообразяването на доставките в предоставянето на превенция в съответствие с международните стандарти и свързаните с тях закони. Специфични цели са развиване на ефективността на действията на местните звена за управление на риска в Нишка Баня и Костенец чрез закупуване на аварийно оборудване с висока производителност за предотвратяване и смекчаване бедствия, повишаване на нивото на интервенционните сили на готовност чрез общи учения и обучения, повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни и населението за общо управление на риска. 

В рамките на проекта ще се направи доставка на оборудване и техника за спешни случаи, за бърза и ефективна реакция при аварийни ситуации в Нишка баня и в Костенец. Ще се организира семинар на тема "Споделяне на опит в борбата с бедствия" в Нишка Баня, а в Костенец – „Кръгла маса - повишаване на осведомеността сред заинтересованите страни по общо управление на риска“. Ще бъдат разработени планове за съвместно действие, съвместни учения за симулиране на трансгранично бедствие и обучения двата града.

Partners

Водещ партньор
Община Нишка Баня
Партньор 2
Община Костенец