Промотиране на туристически атракции чрез интерактивното експониране на културно-историческото наследство на трансграничния регион

Код на проекта:CB007.1.11.095
Покана:CB007.1
Приоритет:1.1 Туристическа привлекателност
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:300166.43 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:23.11.2016
Крайна дата на проекта:22.11.2017
Област на въздействие:094 - Protection, development and promotion of public cultural and heritage assets
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да стимулира устойчивото развитие на туризма в трансграничния регион, чрез диверсификация на туристическите атракции и промотиране на културно-историческото наследство на Пирдоп и Палилула.

В рамките на проекта са планирани изпълнение на инвестиционни мерки за интерактивно експониране на културно-историческото наследство в Пирдоп, доставка на оборудване за интерактивно експониране на културно-историческото наследство в Палилула, провеждане на две съвместни конференции "Нови перспективи пред туристическия потенциал на местното културно-историческо наследство в трансграничния регион Пирдоп и Палилула" в Пирдоп, и "Иновативни подходи за представяне на туристическа атракция в трансграничния регион Пирдоп и Палилула" в Палилула; организиране на съвместен културен фестивал "Фолклорни традиции: различни култури - общи ценности" в Пирдоп и Палилула, изработване на филм "Културно-историческото наследство на Пирдоп и Палилула - запазено през вековете".

Изпълнението на проекта ще допринесе за установяването на устойчиво партньорство в трансграничния регион и повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния регион на Пирдоп и Палилула, инвестирайки в иновативно промотиране на културно-историческото наследство. Ще създаде условия за културен обмен за насърчаване потенциала на региона чрез организирането на съвместни мероприятия. Ще бъде постигнато повишаване на административния капацитет на общинските администрации за изпълнение на проекти, финансирани по програми на ЕС (ИПП).

Partners

Водещ партньор
Община Пирдоп
Партньор 2
Община Палилула